Na Vysočině dýcháme čistý vzduch, v zimě nám ho zamořují kotle v domácnostech

VYSOČINA – Vysočina je v případě čistoty ovzduší takovým malým bezpečným ostrůvkem v celém Česku. Přestože výsledky měření roku 2018 prokazují, že téměř žádné imisní limity překročeny nebyly, i v jednom z nejčistších krajů v Česku nám vzduch zamořují prachové částice i oxidy dusíku. A příčina? Lokální topeniště a doprava.

V roce 2018 se měřilo nepřetržitě v celém kalendářním roce na čtyřech vybraných místech napříč Vysočinou. Konkrétně v Rantířově, Lukavci, v Přibyslavi a ve Velké Bíteši. Sledovaly se tyto škodliviny: prachové částice (PM10, PM2,5), oxidy dusíku (NO, NO2, NOx), ozón (03) a v Lukavci a v Rantířově také PAU (benzo(a)pyren).

Koncentrace prachových částic se výrazně zvyšovala v topné sezóně, takže nejvýraznější vliv mají lokální topeniště, oxidy dusíku pak ovlivňuje hlavně doprava, respektive výfukové plyny. Přesto ze závěrečné zprávy vyplývá, že průměrné roční koncentrace prachových částic, jak PM10, tak PM2,5, ani oxidů dusíku nepřekročily na žádné ze sledovaných lokalit imisní limit. Odběry zaměřené na PAU (benzo(a)pyren) byly soustředěny do období topné sezóny a bylo jich provedeno celkem 18. V závěru zprávy je uvedeno, že při nízkém počtu odběrů lze vůči stanovenému imisnímu limitu výsledky měření vyhodnotit pouze orientačně, nicméně je patrné, že došlo k překročení imisních limitů v obou sledovaných lokalitách.

Měření i závěrečná zpráva jsou aktivitami pětiletého projektu monitoringu kvality ovzduší za rok 2018. Projekt Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina pro roky 2018-2023 (tzv. ISKOV II) navazuje na původní pětiletý projekt, který sledoval kvalitu ovzduší v letech 2013-2017. Měření pracovníků Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě a společnosti ENVItech Bohemia platí Kraj Vysočina. Detailní výsledky najde na webu www.ovzdusivysocina.cz. V letošním roce měří ve Velkém Meziříčí, Chotěboři, v Kamenici nad Lipou a Ledči nad Sázavou.

Co dýcháme v Jihlavě?

Dílčím projektem je také Měření kvality ovzduší v průmyslové zóně města Jihlavy, který napůl financuje magistrát spolu s Krajem Vysočina. Kvalita ovzduší se měří v areálu společnosti Automotive Lighting, a to od roku 2010. Stejně jako po celé Vysočině se tady měří prachové částice PM10 a PM2,5 a oxidy dusíku (NO, NO2 a NOx).

Za rok 2018 vyplývá, že nejvyšší počet dní s překročenou hodnotou imisního limitu pro PM10 se vyskytuje v topné sezóně, konkrétně pak v únoru a prosinci. Mimo topnou sezónu k překračování hodnoty imisního limitu pro průměrnou denní koncentraci PM10 nedochází. V kalendářním roce 2018 byla ve 13 dnech překročena hodnota imisního limitu (legislativou povolený počet překročení pro splnění imisního limitu je 35x). Hlavním zdrojem oxidů dusíku jsou mobilní zdroje znečišťování, lokalita průmyslové zóny je dopravně jednou z nejzatíženějších lokalit v Jihlavě. Přesto byla situace v Jihlavě z hlediska koncentrací oxidů dusíku velmi dobrá a NO2 se dokonce pohybují pod dolní mezí pro posuzování. V lokalitě Automotive Lighting nebyl v roce 2018 překročen žádný imisní limit pro měřené škodliviny.

Kompletní výsledky ročního měření včetně závěrečné zprávy jsou zveřejněny na webových stránkách Kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz.