Armageddon: Sledujete rádi katastrofické příběhy?

Armageddon

Možná vzpomínáte na film Armageddon (jednou z hlavních hvězd byl ostatně Bruce Willis). Pak se vám jistě po vyslovení tohoto slova něco vybaví – apokalypsa, zánik světa.

Zjevení sv. Jana

Toto pojmenování není žádnou novotou. Hovoří se o něm ve Zjevení sv. Jana. Křesťanská Bible je knihou Zjevení Janovo zakončena. Není to veselá kniha. Hned v prvních verších je uvedeno, že Jan, služebník Ježíše Krista, zde předává předpověď toho, co se má brzy stát. Uplynulo dva tisíce let a konec civilizace zatím nenastal, ale teologové ještě stále diskutují o tom, co je míněno doslovně a co jako metafora. Ostatně pokud víme, ve středověku bylo právě Zjevení stále objektem zájmu.

Píše se zde: “I shromáždil ty krále na místo, kteréž slovo hebrejsky Armageddon”. Má to tedy být místo, kde se shromáždí mohutné síly, které čekají na den, kdy se ve velké bitvě střetne Bůh s pozemskými králi, v bitvě mezi silami dobra a zla. V této chvíli se nad celým světem zableskne, zahřmí a strašlivé zemětřesení pohřbí všechna města pod troskami. Zmizí i ostrovy i horstva a zemi zavalí ledové krupobití. Poté nastane Poslední soud nad všemi dušemi a spravedliví dojdou spásy. Je to také “Válka, která ukončí všechny války” s celosvětovou působností. Půjde tedy zkráceně o souboj Boha jak dobra se zlem, což jsou démoni a zlí lidé.

Co píše historie

Původ slova “armageddon” prý pochází z hebrejského har-Megiddon čili hora Megiddo. Patrně to souvisí s městem Megiddo, které se nacházelo na rozlehlém kopci na severu dnešního Izraele. Město bylo strategicky umístěno u průsmyku v pohoří Karmel a kontrolovalo důležité obchodní cesty mezi Mezopotámií, Levantou a Egyptem.

Snad proto se stalo místem závažných konfliktů, šlo třeba o střetnutí s egyptským faraónem Thutmosem III. v roce 1468 př. Kr. Tomu se podařilo obnovit egyptskou vládu nad celou oblastí teprve po sedmiměsíčním obléhání Megidda. Proto bylo patrně vhodné toto místo přirovnat k místu závěrečného boje.

V první světové válce britská vojska spolu s jednotkami britských dominií a kolonií porazila u Megidda tureckou armádu, čímž kontrola Palestiny přešla do britských rukou.

Dobrá zpráva nakonec: Armageddon má vést k nastolení pokojného světa – “nové země, kterou očekáváme podle Božího slibu, v níž bude přebývat spravedlnost.”