Liberec navýšil prostředky na boj se suchem a kůrovcovou kalamitou

LIBEREC – Rada města Liberce schválila udělení výjimky a uzavřela smlouvu s Technickými službami města Liberce na odstranění škod v souvislosti dlouhodobým suchem a přetrvávající kůrovcovou kalamitou. Technické služby města průběžně odstraňují vzniklé škody, celkem pokácely 77 suchých či kůrovcem napadených stromů. Havarijní kácení bylo ze strany Technických služeb vyčísleno na 566 391 Kč včetně DPH. Radní zároveň schválili navýšení rozpočtu Odboru ekologie a veřejného prostoru o částku 700 000 Kč.

Stávající smlouva s Technickými službami je koncipována pouze na běžnou údržbu, nikoli na kalamitní stav ve veřejné zeleni. Potřebné finanční prostředky na likvidaci kalamity, tedy na odstranění velkého množství suchých a napadených dřevin, v současné době z této položky nelze čerpat, protože by do konce roku nezbylo na běžnou údržbu ploch veřejné zeleně.

Na základě klimatických změn a nedostatku dešťových srážek usychá v letošní vegetační sezoně více dřevin než v předchozích letech. Jedná se jak o listnaté, tak jehličnaté stromy, ale i keře, které kvůli malému množství vláhy v půdě usychají napříč celým městem. Odbor ekologie a veřejného prostoru letos na základě dopadů dlouhodobého sucha na městskou zeleň vůbec poprvé v období plné vegetace (již v 27. týdnu) zastavil na plochách veřejně přístupné zeleně seče trvalých travních porostů, aby se zabránilo přílišnému odparu vody z půdy. Seče byly znovu spuštěny až v srpnu. O to více se také muselo v největším horku zalévat, a to jak dřeviny a keře, tak květinové výsadby. Odbor ekologie a veřejného prostoru letos poprvé použil k zálivce mladých stromů zavlažovací vaky.

Stejně nepříznivá jako sucho je i kůrovcová kalamita, která se původně začala šířit pouze v lesních porostech. Suché období ale bohužel pomáhá šíření tohoto škůdce i na pozemky veřejně přístupné zeleně, kde kůrovec napadá jak porosty, tak i jednotlivé jehličnaté dřeviny.

Za předpokladu, že bude suché období i kůrovcová kalamita pokračovat v nadcházejících letech, což předpovídají klimatologové, hydrobiologové, krajinní ekologové, lesníci a další, bude to mít v nadcházejících letech nemalé dopady na městskou zeleň a rozpočet města.

Foto: Regionální vydavatelství