Český ráj: Před staletími to bylo nebezpečné území!

Koncem 5. století př. Kr. došlo v Evropě k migrační vlně. Všechny kultury si začaly podmaňovat silné keltské kmeny – přitom měly vraždit a ničit. Keltové tak dobyli etruské městské státy v Itálii, dále také Řecko a Makedonii a další území.

Keltové u nás

Jednou z dalších obětí byl i lid popelnicových polí, který sídlil v Českém ráji. Podle vykopávek to byl hrozný masakr. Alespoň se to ukazuje na kostrách lidí, které byly objeveny. Kupříkladu byly nalezeny zbytky polozemnice s pozůstatky sedmi osob. Mezi ubitými byli muži, ženy i děti.

Kdo to asi byl? Snad ukrytá rodina nebo snad hlouček lidí, kteří přežili bitvu, a kteří byli do chýše nahnáni a rituálně obětováni bohyni válečného pole Badh? V Galii a našich zemích ji ale Keltové nazývali Bodua či Bodva. Prý létala v podobě havrana nad bojujícími a sytila se krví padlých.

Český ráj – posvátný okrsek?

Na Klamorně, dobytém hradišti, zřejmě sídlila nějaký čas keltská posádka. Nikdo přesně neví, co střežila – snad porobené obyvatelstvo tvořené těmi, kteří přežili keltský vpád, snad posvátný okrsek, kterým mělo být celé území Českého ráje? Tam totiž směli vstupovat a vykonávat obřady jen druidové.

Ti se zde v jeskynních a skalních průrvách domlouvali s bytostmi z Annwm – zásvětí, také se mu říkalo nesvět, kde podle keltské mytologie plyne život v radosti a hojnosti, a kterému vládne mocný král Arawn. Jeho meč první ranou usmrcuje a druhou oživuje.

Výměna obyvatel

Keltové však po nějaké době toto sídliště opustili a teprve ve druhé polovině 9. století se tu usídlil kníže slovanského kmene Charvátů. Po sto letech, kdy byl český stát sjednocován mocným rodem Přemyslovců, bylo hradiště zničeno a pobořeno. Obyvatelé byli povražděni – někteří však snad “jenom” vyhnáni ze svých domovů.

Z toho všeho je zřejmé, že život zde býval krátký, tvrdý a často končil násilně. Prý ukrutnosti zde na lidech spáchané rezonují až do našich dnů a vnímaví jedince zde ve skalách pociťují neklid a tíseň.

Pohled na krásy Českého ráje je však přesto úchvatný a není prý zde nouze i o silné zdroje pozitivní energie.