Únik nebezpečných látek: Ohrozil plzeňský zdroj pitné vody

Zdroj: VODÁRNA PLZEŇ a.s.

PLZEŇ – K nepříjemné situaci došlo pravděpodobně v noci mezi 7. a 8. říjnem, kdy z výrobního areálu v Klatovech došlo do toku Drnového potoka k úniku prostředků na impregnaci dřeva.

Drnový potok je jedním z významných přítoků řeky Úhlavy, která zásobuje město Plzeň pitnou vodou. Povodí Vltavy bezprostředně po zjištění havárie zahájilo detailní monitoring toku Úhlavy s detailním zaměřením na profily v blízkosti jímacího objektu plzeňské vodárny.

Laboratoř a dispečink Povodí Vltavy ve spolupráci s VODÁRNOU PLZEŇ a.s. monitorují koncentrační vývoj nebezpečné organické látky v řece, směřující k jímacímu objektu Vodárny Plzeň. Před nedávnem zrekonstruovaná technologická linka úpravny vody Plzeň se s kontaminovanou povrchovou vodou vyrovná, nicméně bude pro ni znamenat zvýšenou zátěž po stránce technické i technologické.

Vodárna preventivně uzavře nátok do úpravny vody, aby se zbytečně nedostala látka do procesu úpravy. V současné době VODÁRNA PLZEŇ a.s. disponuje dostatečným objemem naakumulované pitné vody. Povodí Vltavy preventivně zahájilo v průběhu soboty 12. 10. vypouštění více vody z přehrady Nýrsko, aby došlo k naředění vody v řece Úhlavě. „I přesto se dá očekávat negativní vliv na ekosystém řeky a může docházet k úhynu ryb,“ sdělila vedoucí Odboru životního prostředí Magistrátu města Plzně Dagmar Svobodová.

Generální ředitel VODÁRNY PLZEŇ a.s. Ludvík Nesnídal uvedl: „Obyvatelé se nemusí obávat toho, že by se jim dostala do kohoutků závadná voda. Máme špičkovou úpravnu vody, která nedávno prošla rekonstrukcí a modernizací a má technologie na zachycení těchto látek.“