Podzimní pálení listí přináší požáry a smrt

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Vaše babička nebo dědeček si jistě pamatují, že vypalování
bylo zvykem již v době jejich mládí, tento zlozvyk již pomalu a jistě z našich životů vymizí.

Pálení listí, klestí a shrabané trávy na vaší zahradě není zákonem výslovně zakázáno.
Musíte ovšem dodržet jistá pravidla, protože hrozí nebezpečí vzniku požáru, ohrožuje také zdraví, životy a majetek osob. Dle statistik hasičů, jen v loňském roce si pálení vyžádalo 1 lidský život a 40 osob se zranilo. Závažné ekologické následky, jsou potom v podobě ztráty části lesa či úhynu živočichů. Nejen, že jsou ohrožena zvířata při případném požáru lesa, ale smrt a zranění čeká i drobné živočichy žijícím vedle nás. Především způsobuje úhyn chráněných ježků, čmeláků, ještěrek, žab, slepýšů, mravenců a dalších živočichů a vede ke změně druhové skladby rostlin. Prohrabejte hromadu listí, není –li v ní schovaný ježek nebo jiný tvor.

Některá města a obce na podzim i na jaře svážejí biodpad na obecní kompostárnu, tím předcházejí mnoha problémům a navíc mají kvalitní hnojivo. „Kontrolované spalování přírodních materiálů po úklidu zahrad mohou provádět fyzické osoby za podmínek stanovených dotčenými zákony, zákon o požární ochraně, zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech a další.  A také za podmínek stanových vyhláškami obcí a to na přiměřeně velikých hromadách za přítomnosti dospělé osoby a s připravenými prostředky k možnému hašení,“ uvádí tisková mluvčí hasičů Nicole Studená.

Zdá se to jako lehký úkon, zapálit shrabanou hromadu listí, větviček a trávy, jenže mívá to neblahé následky. Při silném větru dojde velice snadno k rozšíření ohně mimo ohniště a zejména starší lidé, kteří mají často omezené možnosti pohybu, mohou v takovýto okamžik podlehnout panice nebo ztrátě orientace. Pravidla pro pálení bioodpadu dále hlásají, že velikost hromady musí být taková, aby shořela, než odejdeme. Při náhlém zhoršení počasí nebo silném větru je pálení oheň uhasíme. Místo pro pálení se izoluje pruhem širokým nejméně 1 m, až na holou zeminu. Po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště je nutno místo pálení pravidelně kontrolovat, může doutnat a opět vzplanout.

Příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny. Cesta k ohni musí být přístupná hasičům. Mějte na paměti, že povinnosti občanů a firem v této oblasti stanoví i další zákonné normy, např. zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech nebo vyhlášky jednotlivých obcí. Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny plánované spalování hlásit.  Nikdy se neprovádí na telefonních číslech tísňových linek 112 nebo 150, ale na této stránce: https://paleni.izscr.cz/ Nahlášením pálení se předejde zbytečnému výjezdu jednotek hasičů!