Věčné téma výstavby věznice u Všechova. Radní Tábora podali námitku

ilustrační foto (zdroj pixabay.com)

TÁBOR – Téma výstavby nové věznice u Všechova je v Táboře mnoho měsíců velmi aktuální. Ani vedení města a ani obyvatelé této lokace s tímto záměrem nesouhlasí. Dříve již byla dokonce sepsána i petice, avšak vedení Vězeňské služby České republiky ani ta nepřesvědčila.

Na stůl Rady města Tábora se tak tedy opět vrátil záměr výstavby věznice v lokalitě bývalého letiště v místní části Všechov, a to v podobě návrhu čtvrté aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje. Tyto zásady nadále vymezují plochu u Všechova pro výstavbu nové věznice. Jedná se o záměr týkající se svým významem rozvoje území státu v oblasti vězeňství. Dotčenými katastrálními územími jsou: Balkova Lhota, Klokoty, Svrabov.

Radní na svém posledním jednání schválili podání nesouhlasné připomínky. Odvolávají se v něm mimo jiné na usnesení Zastupitelstva města Tábora ze dne 16. dubna 2018 s odůvodněním možných negativních vlivů navrhované plochy pro výstavbu věznice Všechov na správní území města a jeho obyvatele. Ti už dříve sepsali protestní petici.

K nové situaci se vyjádřil starosta Tábora Štěpán Pavlík: „Vedení Vězeňské služby České republiky chtělo projekt věznice na jaře letošního roku představit veřejnosti. Zmiňovalo tehdy, že má i jinou možnost, a to prosadit záměr ´shora´ přes Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje. Ale tudy že jít nechce, že by se raději přímou prezentací chtělo pokusit změnit veřejné mínění. K představení záměru veřejnosti ale nedošlo a nyní vidíme v návrhu Zásad odstavec o funkčním využití území pro věznici. Máme teď prostor podat námitku, což jsme rozhodnutím Rady města učinili. Finální moc bude mít Zastupitelstvo Jihočeského kraje, kterému budeme své stanovisko prostřednictví krajských zastupitelů z táborského regionu také vysvětlovat. Podle našeho názoru existují pro věznice vhodnější lokality, například bývalé vojenské újezdy,“ uvedl Štěpán Pavlík.

Dopis Jihočeskému kraji

Z Městského úřadu v Táboře už odešla Jihočeskému kraji oficiální reakce. Mimo jiné se v ní píše, že lokalita je k účelu věznice zcela nevhodná z řady důvodů. Zásadní je naprostá absence technické a dopravní infrastruktury. Lze poukázat na vzdálenost centrální čistírny odpadních vod umístěnou u řeky Lužnice, která představuje trasu několika kilometrů složitým územím. Plocha nemá adekvátní dopravní napojení.

„S vymezením plochy nesouhlasíme dále s poukazem na poškození krajinného rázu, když bývalá vzletová dráha byla situována na pohledový horizont. Za nevhodné považujeme zatížení velkým světelným smogem negativně ovlivňujícím okolní obyvatele i ekosystém,“ uvádí město Tábor jménem starosty Štěpána Pavlíka.

Samospráva sdílí obavy ze snížení pocitu jistoty a bezpečí obyvatel přilehlých příměstských částí i blízké části Pražského sídliště a Klokot. Zcela jistě by došlo i ke snížení tržní hodnoty nemovitostí v okolí.

Město Tábor jako vlastník pozemku parcelního čísla 390/5 katastrálního území Klokoty zásadně odmítá, aby část tohoto pozemku byla dotčena vymezením plochy pro účely vězeňství. „S ohledem na uvedené navrhujeme plochu SPV1 z návrhu čtvrté aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje vypustit a dále neprojednávat,“ uzavřel Štěpán Pavlík.