Voda v Boleváku stále ubývá, hladina už klesla o 70 cm!

PLZEŇ – Kdo by z Plzeňáků neznal Bolevák. Patří mezi nejstarší dochované rybníky v Plzeňském kraji. Byl vybudován již v letech 1460-61 a dnes je oblíbeným místem pro rekreaci. Bohužel, v současné době se potýká s nedostatkem vody.

S rozlohou 42,15 ha je největším se soustavy Boleveckých rybníků a úbytek vody se na něm v současné době projevuje nejcitelněji. Chybí v něm cca 300 tis. m3 vody, což odpovídá poklesu hladiny o 70 cm.  Provedené průzkumy ukázaly, že během letních měsíců červen až srpen výpar významně převyšuje přítok. Výstavba sídlišť na Severním Předměstí v letech 1972-1982 vzala soustavě rybníků z 15. a 16. století přibližně čtvrtinu přirozeného povodí, protože srážkové vody z ulic i střech panelových domů jsou svedeny kanalizací mimo povodí potoka.

Město Plzeň (vlastník a správce rybníků) proto nechalo zpracovat vodohospodářskou studii k prověření dalších zdrojů vody k doplnění rybníků. Studie navrhuje jednak varianty přirozené, například převedení dešťové vody ze zpevněných ploch v povodí, úpravu odtokových poměrů a využití zdrojů podzemní vody. Dále studie zvažuje využití vody ze zdrojů mimo povodí rybníků, jimiž jsou infiltrace a čerpání vody z Berounky, případně dočištění a využití vod vypouštěných z ČOV (čistírny odpadních vod).

Navrhované úpravy hospodaření se srážkovou vodou budou vyžadovat projektovou přípravu a postupné stavební úpravy v povodí.  Využití zdrojů jako je infiltrovaná voda z řeky Berounky nebo voda z ČOV musí být dále podrobně prověřeny a posouzeny oborníky. Bude se jednat o opatření v krátkodobém i dlouhodobém horizontu.