Nezmeškejte kotlíkovou dotaci: Podejte si žádost!

PLZEŇSKÝ KRAJ – V roce 2022 vám může hrozit pokuta až 50 tisíc korun, pokud vaše současné kotle na tuhá paliva nebudou vyhovovat přísnějším emisním normám a splňovat podmínky alespoň třetí emisní třídy.

Naštěstí je zde stále možnost podávat žádosti o kotlíkovou dotaci. Ministerstvo životního prostředí v rámci třetí vlny kotlíkových dotací na výměnu neekologických kotlů vyšlo vstříc poptávce občanů a uvolnilo pro kraje další 1,5 miliardy korun z programu Nová zelená úsporám. Z této částky bude Plzeňský kraj žádat v rámci podprogramu Nová zelená úsporám o finanční prostředky v celkové výši 91 523 414 Kč pro konkrétní žadatele.

Podpora bude poskytnuta jednotlivým žadatelům z dotačního titulu „ZÁSOBNÍK – Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III“, kteří nebudou uspokojeni z finančních prostředků Operačního programu Životní prostředí. Občané Plzeňského kraje mají stále možnost podat si žádost o kotlíkovou dotaci do dotačního titulu „ZÁSOBNÍK – Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III“ a získat finanční podporu na výměnu starého neekologického kotle.

Postup k podání žádosti:

  • Nejdříve je nutné registrovat uživatelský účet na portálu eDotace . Postup k registraci naleznete v příloze Manuál k podání žádosti nebo ve videonávodu zde:
  • Samotné vyplnění a podání žádosti do uživatelského účtu v aplikaci eDotace. Podrobný návod k podání žádosti je k nalezení v příloze Manuál k podání žádosti a ve videonávodu zde:
Po elektronickém podání žádosti bude žadateli přiděleno registrační číslo (pořadové číslo žádosti). Do 10 pracovních dní od přidělení pořadového čísla musí žadatel doložit na Krajský úřad Plzeňského kraje požadované dokumenty:
• písemný formulář žádosti – příloha tohoto článku
• fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso
• doklad o konkrétním typu budoucího realizovaného kotle (cenová nabídka, objednávka, smlouva o dílo, apod.)
• doklad o kontrole technického stavu (revize) a provozu stávajícího kotle (blíže v příloze č. 1 tohoto článku)
• kopie úplné smlouvy nebo potvrzení o vedení běžného účtu žadatele

 

Podpora se bude poskytovat fyzickým osobám na výměnu stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, a to za:• plynový kondenzační kotel
• tepelné čerpadlo
• kotel pouze na biomasu
Důležité upozornění pro žadatele:
Upozorňujeme, že žádosti o poskytnutí podpory, jejichž předmětem je náhrada kotlů Atmos C18S, C20S a C30S vyrobených od března 2000, nesplňují podmínky třetí vlny kotlíkových dotací.
Již průběhu administrace druhé vlny kotlíkových dotací byla řešena problematika kotlů ATMOS C18S, C20S a C30S vyrobených od března 2000. U těchto kotlů byly uváděny na štítku výrobku chybné údaje týkající se třídy kotle. Výrobcem Atmos bylo potvrzeno, že kotle C18S, C20S a C30S vyrobené od března 2000 mohou mít na štítku uvedenou nižší třídu kotle než třídu 3, kterou ve skutečnosti splňují. Kotle třídy 3 a výše nejsou přijatelné pro náhradu ve třetí vlně kotlíkových dotací (117. výzva MŽP).