Opravy nejstaršího sídliště v Písku začnou před Olympií

Sídliště Dr. Milady Horákové v Písku (zdroj město Písek)

PÍSEK – Po revitalizaci sídlišť Portyč a Jih plánuje město Písek také opravy na svém nejstarším sídlišti Dr. Milady Horákové. Vedení města si již nechalo zpracovat studii, která je rozdělena do tří částí. První z nich je zaměřena na zpevněné plochy a pěší komunikace, druhá řeší zeleň a třetí doplnění městského mobiliáře.

S opravami by se mělo začít prostorem před Olympií vymezeným ulicemi Harantova, Dr. Milady Horákové a 17. listopadu. „Máme zpracovánu studii na úpravy této lokality. Autorkou je písecká architektka Eva Svinteková,“ informuje místostarostka Petra Trambová.

Cílem studie je návrh nového řešení parku, který by měl být místem příjemným pro odpočinek. Spočívá především v oživení a doplnění zeleně, ale budou tu i nové dlážděné a mlatové chodníky, nové či opravené zpevněné plochy a nový mobiliář a veřejné osvětlení.

První část studie je zaměřena na zpevněné plochy a pěší komunikace. „Změny prostoru zohledňují skutečnost, že v místě parku na vyvýšeném piedestalu dříve stávala Gottwaldova socha. Proto je zde navržena odpočinková plocha sestávající z betonových ´sedacích schodů´ jako reakce na současné výškové uspořádání,“ vysvětluje městský architekt Josef Zábranský. „Nově navržené pěší komunikace se snaží logicky navázat na optimální pěší trasy v tomto prostoru a jeho okolí. Počítá se s odstraněním stávajících chodníků a jejich nahrazením novými, aby byl zajištěn jednotný vzhled pěších komunikací a umožněno zasakování dešťových vod,“ dodává.

Druhá část studie řeší zeleň. Po zdokumentování současných stromů a křovin je ve studii navrženo, co by mělo být zachováno a co nahrazeno. V centrální části parku budou obnoveny travnaté plochy. Ty by také měly celý prostor rámovat v podobě na údržbu méně náročných a z hlediska biodiverzity prospěšných květnatých luk, které budou zdobit i předpolí bytových domů.

Třetí část je věnována doplnění městského mobiliáře. Především se jedná o lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, ale i veřejné osvětlení. Počítá se s výměnou současných světel a doplněním třemi kusy lamp tak, aby byly pěší trasy dostatečně nasvícené.

„Dříve, než se budeme moci pustit do projektování a realizace výše uvedených parkových úprav, musíme počkat na dopravní studii Harantovy ulice,“ říká Petra Trambová. „Jde o velmi vytíženou páteřní komunikaci, která potřebuje zklidnění a úpravy pro bezpečnější pohyb chodců i cyklistů i pro příjemnější život lidí v jejím okolí. Na dopravní studii se v současnosti pracuje. Jakmile ji budeme mít k dispozici, a bude-li to i vůle zastupitelstva, mohli bychom už v příštím roce začít projektovat,“ vysvětluje místostarostka.