Plzeňský centrální obvod má dobrou zprávu pro občany i podnikatele

PLZEŇ – Prošli jsme si několika pernými měsíci, které udělaly neblahý zásek do obsahu peněženek mnohých z nás. Z důvodu ekonomických dopadů nouzového stavu se proto třetí plzeňský obvod rozhodl vyjít vstříc podnikatelům i občanům.

Pokud jste nájemce nebytových prostor, kde byly uzavřené vaše provozovny alespoň v části období od 13. 3. do 30. 6. 2020, bude vám poskytnuta výrazná sleva na nájemném za měsíce duben až září.

Těm nájemcům, kteří splňují podmínky Programu COVID Nájemné, bude v uvedených měsících poskytnuta sleva 30% a 70%. Nájemci, kteří objektivně splňují podmínky stanovené Programem COVID Nájemné, ale z ekonomických důvodů nemohou uhradit poměrnou část nájemného požadovanou Programem COVID Nájemné a z tohoto subjektivního důvodu nemohou žádat o podporu z tohoto programu, bude poskytnuta sleva na nájemném ve výši 50 % po dobu 6 měsíců, tedy od dubna do září 2020 včetně a bude s ním uzavřen splátkový kalendář na zbývajících 50 % nájemného.

Plzeňský centrální obvod dále promíjí placení místního poplatku za užívání veřejného prostranství poplatníkům, jejichž zařízení slouží k poskytování prodeje, předzahrádky, předsunutá prodejní místa a zařízení sloužící pro poskytování prodeje za účelem trhů, a to po dobu od 12. 3. do 11. 11. 2020. „Obvod rovněž odkládá vymáhání poplatku ze psů u všech poplatníků, kteří neuhradí poplatek ze psů za rok 2020 nebo jeho první splátku do 30. 6. 2020, na dobu od 16. 11. 2020 a nebude uplatňovat jeho navýšení, jestliže bude poplatek nebo jeho první splátka uhrazeny do 15. 11. 2020“, informuje Ondřej Ženíšek, místostarosta MO Plzeň. „Věřím, že všechna přijatá opatření adresátům alespoň trochu pomohou vzpamatovat se z finančních ztrát vzniklých během covidové krize a přeji všem co nejrychlejší návrat do normálu“, dodává David Procházka, starosta plzeňského centrálního obvodu.

Starosta zároveň připomíná možnost pro podnikatele, která běží již od května tohoto roku. Jedná se o inzerování zdarma v srpnovém čísle obvodního zpravodaje Trojka. Stačí poslat stručný popis svého podnikání, rozsah ztrát, které vinou pandemie vznikly a graficky zpracovanou inzerci v „jpg“ nebo „pdf“ ve formátu 95mm (š) x 62mm (v). Tyto podklady pak mohou poslat na e-mailovou adresu baueroval@plzen.eu nejpozději do 26. června.

Zdroj: MO Plzeň 3