Kdy a kde mohou hlasovat osoby v karanténě u krajských a senátních voleb v Libereckém kraji?

LIBERECKÝ KRAJ – Volby do zastupitelstev krajů a části Senátu se blíží. Jelikož se budou konat v době epidemie koronaviru, budou tomu přizpůsobeny. Přinášíme vám informace o tom, kde lidé v karanténě najdou drive-in odběrová místa a jak bude hlasování na nich vypadat. Hlasování na těchto průjezdných místech se bude konat 30. září od 7:00 do 15:00 hodin.

V každém okresním městě (tj. v České Lípě, v Liberci, v Jablonci nad Nisou a v Semilech) je pro daný okres zřízeno 1 volební stanoviště = místo s dopravní dostupností, kde budou moci oprávnění voliči v karanténě nebo v izolaci z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19 hlasovat, ovšem výlučně jen z motorového vozidla, kterým se ve stanovené době k volebnímu stanovišti dostaví, aniž by byli povinni se předem jakkoliv nahlašovat.

Oprávněnému voliči bude komisí pro hlasování (složenou ze zapisovatele + 3 vojáků) umožněno hlasovat, pokud bude splňovat tyto podmínky:

  • je občanem České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku 18 let;
  • adresu místa trvalého pobytu má v Libereckém kraji, tudíž je oprávněn hlasovat ve volbách do Zastupitelstva Libereckého kraje;
  • nebo má adresu místa trvalého pobytu v územním obvodu volebního obvodu č. 36 – Česká Lípa, tudíž je oprávněn hlasovat ve volbách do Senátu;
  • má adresu místa trvalého pobytu na území okresu, pro nějž bylo volební stanoviště zřízeno;
  • je ke dni 30. září (případně 7. října v případě konání druhého kola voleb do Senátu) evidován jako osoba v karanténě nebo izolaci, příp. tuto skutečnost může prokázat předložením potvrzení vydaného poskytovatelem zdravotních služeb nebo rozhodnutím krajské hygienické stanice;
  • dostavil-li se ve stanovené době k hlasování u příslušného volebního stanoviště motorovým vozidlem (z motorového vozidla volič u volebního stanoviště nebude vystupovat);
  • prokázal-li komisi pro hlasování občanským průkazem svou totožnost, věk a adresu místa trvalého pobytu.

Oprávněný volič, kterému byl vydán voličský průkaz, je povinen odevzdat jej před hlasováním komisi pro hlasování. Voličský průkaz komise přiloží k seznamu oprávněných voličů, kteří hlasovali.

Hlasování u volebních stanovišť bude probíhat:

  • ve středu 30. září 2020 od 7:00 hod. do 15:00 hod., a to u volebních stanovišť ve všech 4 okresních městech = Česká Lípa, Liberec, Jablonec nad Nisou a Semily (pro účel voleb do Zastupitelstva Libereckého kraje a příp. do Senátu – ve volebním obvodu č. 36 – Česká Lípa);
  • ve středu 7. října 2020 od 7:00 hod. do 15:00 hod., a to pouze v případě konání II. kola voleb do Senátu a pro tento účel; a to jen u volebních stanovišť v okresních městech Česká Lípa (neboť všechny obce okr. Česká Lípa jsou zařazeny do senátního volebního obvodu č. 36 – Česká Lípa) a Liberec (neboť některé z obcí západní části okr. Liberec – např. Hrádek nad Nisou a Chrastava jsou též zařazeny do senátního volebního obvodu č. 36 – Česká Lípa).

Mapy včetně fotografií míst volebních stanovišť a jak se k nim dostat, najdete ZDE.

Při příjezdu k volebnímu stanovišti a odjezdu od něj se oprávněný volič musí řídit pokyny komise pro hlasování a vojáků v činné službě, dohlížejících na provoz u volebního stanoviště, a je povinen dodržovat protiepidemická opatření stanovená komisí pro hlasování.

NEBUDOU-LI splněny všechny výše uvedené podmínky (tedy osobě komise pro hlasování neumožní u volebního stanoviště hlasovat) –> komise pro hlasování takovou osobu zapíše do seznamu osob, kterým nebylo umožněno hlasovat u volebního stanoviště, přičemž uvede druh voleb, v nichž nebylo hlasování umožněno, a důvod pro který nebylo hlasování umožněno.

BUDOU-LI splněny všechny výše uvedené podmínky –> komise pro hlasování oprávněného voliče zapíše do seznamu oprávněných voličů, kteří hlasovali u volebního stanoviště.

Krajský úřad informaci o oprávněných voličích, kteří u volebního stanoviště hlasovali, předá obecním úřadům příslušným podle místa pobytu oprávněného voliče. Obecní úřad neprodleně informaci o těchto oprávněných voličích, kteří hlasovali u volebního stanoviště, přenese do výpisu ze stálého seznamu voličů určenou pro okrskovou volební komisi (učiní u jména voliče poznámku) proto, aby bylo zabráněno případné dvojí volbě jednoho voliče. S případnými dotazy se lze obracet na tel. č. 48 5226 434.

Foto: Liberecký kraj