U Veverských Knínic byly vybudovány nové tůně a mokřady

zdroj: Povodí Moravy, a.s.

BRNO-VENKOV – Povodí Moravy dokončilo revitalizaci Knínického potoka, na kterém vznikla soustava říčních oblouků, mokřadů a tůní. Revitalizace přispěla ke zpomalení odtoku povrchové vody a zlepšila funkci krajiny zadržovat vodu. Práce trvaly půl roku.

Opatření mají zpomalit povrchový odtok vody kvůli adaptaci na změnu klimatu. „V rámci revitalizace došlo k úpravám krajiny, založeným na dvou principech. Prvním byla směrová změna koryta toku, kdy jsme vytvořili nepravidelné oblouky odpovídající co nejvíce přirozenému stavu toku. Druhým pak vytvoření soustavy průtočných i neprůtočných tůní v místech, kde nám to prostorové poměry umožnily. Vytvořené tůně poskytnou přirozené podmínky pro rozvoj vodních a mokřadních rostlin, které jsme do tůní vysadili,“ popsal projekt generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Celkem vzniklo sedm tůní mimo vodní tok a dvě průtočné tůně fungující jako mokřady, dále byl vybudován průtočný sedimentační prostor a další dvě tůně mimo koryto toku nad tímto prostorem. Kromě zpomalení odtoku vody z krajiny přispívají mokřady, tůně i koryto k zachycení splavenin. „Knínický potok při přívalových deštích odnášel ze svažitých zemědělsky využívaných pozemků splaveniny do toku Veverka, který ústí do Brněnské nádrže, a přispíval tak ke tvorbě nánosů v přehradní nádrži. Provedenou revitalizací tak snižujeme vnos sedimentů do nádrže,“ dodal Gargulák. Vlastní práce na revitalizaci Knínického potoka zahájilo Povodí Moravy letos v červnu. Náklady ve výši 10,5 mil. Kč byly hrazeny z Operačního programu Životního prostředí.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihomoravském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.