Je dobré mít přehled o uzavřených pojistkách. Někdy mohou totiž samy zaniknout

Ilustrační foto. Shutterstock

Máte sjednanou pojistku, třeba na dům, jeho vybavení nebo na auto či úraz? Je dobré se občas podívat do pojistné smlouvy. Jsou totiž situace, kdy může sama zaniknout. Pro někoho to je milé překvapení, jelikož rád využije výhodnou konkurenční nabídku. Pro jiného pohroma, protože si zapomene sjednat novou pojistku a v případě pojistné události nedostane samozřejmě od nikoho ani korunu. Kdy tedy počítat s tím, že tzv. soukromé pojištění zaniká?

Pojmy, bez kterých se neobejdete

Nejdříve několik pojmů, bez kterých nemáte šanci se v pojistné smlouvě vyznat.

  • Soukromé pojištění – pojištění, která uzavíráme dle vlastního uvážení na základě smlouvy, např. pojištění nemovitosti, domácnosti, občanské zodpovědnosti či havarijní pojištění vozidel. Nepatří zde pojištění, která nevznikají na základě pojistné smlouvy, ale vyplývají přímo ze zákona, např. veřejné zdravotní pojištění, nemocenské a důchodové pojištění.
  • Pojistitel – pojišťovna;
  • Pojistník – ten, kdo se zavázal k úhradě pojistného a disponuje se smlouvou;
  • Pojištěný – ten, na jehož osobu, majetek či odpovědnost se pojistná smlouva uzavírá. V případě pojistné události má právo na pojistné plnění, tj. pojišťovna mu vyplatí peníze (není-li ujednáno jinak). Pojistník a pojištěný nemusí být nutně stejnou osobou. Příkladem budiž otec, který sjedná dceři úrazové pojištění a zaplatí ho. Pojistníkem je otec, dcera je pojištěným.

Datum zániku není sjednáno

Pokud ve smlouvě není uveden okamžik zániku pojištění, pak platí, že pojištění zanikne dnem, kdy smlouva nabyla účinnosti. Tedy pokud nabyla účinnosti 12.6. 2020, pak pojištění zanikne 12.6. 2021.

Uplynutí pojistné doby

Pokud bylo soukromé pojištění sjednáno na dobu určitou, zaniká dle zákona uplynutím pojistné doby. Není tomu však vždy. Musíte si pozorně přečíst uzavřenou smlouvu. Většinou v ní totiž stojí, že pokud nesdělíte pojišťovně nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistné doby, že nechcete pokračovat v pojištění, pojištění se vám prodlužuje, a to většinou za stejných podmínek a o stejnou dobu, na kterou bylo sjednáno. Pokud jste tedy měli pojištění domácnosti sjednané na rok, tak se vám opět prodlouží o další rok. Pojišťovny si tak v podstatě drží stávající klienty. Toto ustanovení je výhodou pro ty, kteří na domácí administrativu příliš nejsou. Nehrozí jim, že pojistka zanikne a oni zůstanou nepojištěni. Pokud však uvažujete o změně pojišťovny, je potřeba být aktivní – lhůtu hlídat a zaslat pojišťovně písemnou výpověď.

Nezaplacení pojistného

Pokud pojistné neuhradíte v plné výši (např. pošlete omylem nižší částku) nebo ho neuhradíte včas, pojišťovna vás vyzve k doplacení dlužného pojistného v rámci dodatečně stanovené lhůty. Zároveň vás poučí, že pokud ani pak pojistné řádně neuhradíte, vaše pojištění uplynutím dodatečné lhůty zaniká. Tato lhůta musí být nejméně v délce jednoho měsíce. (Mnohé pojišťovny však poskytují delší lhůty, dokonce až 3 měsíce.) Pokud zaplatíte až po této dodatečné lhůtě, většinou již není možné pojištění obnovit a musíte ho uzavřít znovu.

Obecně platí, že pojištění vám běží i v této lhůtě, přestože jste splátku řádně neuhradili. Po zániku pojištění z důvodu neuhrazení pojistného však stále musíte doplatit poměrnou část splátky za dobu, kdy bylo pojištění aktivní. Pokud však uzavíráte pojištění prostřednictvím internetu, je považováno za uzavřené, až zaplacením pojistného pojišťovně. Takže dokud nezaplatíte, neste pojištěni.

Další důvody zániku

Pojištění zpravidla zaniká smrtí pojištěné osoby ke dni úmrtí, dnem oznámení o změně vlastnictví pojištěného majetku (např. při prodeji), zánikem pojistného zájmu či nebezpečí. V opodstatněných případech se vyplatí požádat o vrácení adekvátní části pojistného.

Pojistnou smlouvu můžete samozřejmě také sami ukončit, nejčastěji se tak děje výpovědí. Tomuto tématu jsme věnovali celý článek, protože o některých možnostech, kdy lze smlouvu vypovědět, lidé ke své škodě příliš neví a zbytečně dlouho platí nevyhovující pojištění.