Co si lidé přejí místo kasáren? Klidovou zónu plnou zeleně

foto: Magistrát PV

PROSTĚJOV – Město Prostějov zná vůli občanů ve věci budoucího využití plochy po zbouraných Jezdeckých kasárnách.  Cenné informace získalo v dotazníkovém šetření.

„Cílem zmíněného průzkumu bylo zmapovat názory obyvatel. Anketa se zaměřovala na stávající problémy a přání ohledně budoucnosti tohoto areálu. Dotazovaní byli převážně v produktivním věku, celkový počet respondentů byl 1090. Téměř všichni dotazování lokalitu jezdeckých kasáren znají (85 %). Díky tomu můžeme anketu považovat za velmi podnětnou,“ sdělila tisková mluvčí Jana Gáborová.

Téměř 90 % obyvatel není spokojeno se stavem řešené lokality, jako největší problém areálu spatřují v jeho nevyužívání. Mezi další problémy bylo uvedeno nedodržování čistoty a pořádku, pocity nebezpečí spojené s nedostatečným osvětlením, nevhodným chováním spoluobčanů a nemožností územím projít.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

Ohledně budoucnosti areálu mají dotazovaní jasnou představu. Z dotazníku vyplývá, že obyvatelé touží po různorodém parku, kde si své místo najdou všechny věkové skupiny. Nejčastější názorem na využití areálu je vytvoření klidové zóny pro odpočinek (68 %). Zároveň by velká část uvítala prostor pro aktivní trávení času (45 %) a třetina dotazovaných by uvítala místo pro setkávání s možností kulturního a umělecké využití (32 %).

Z dotazníkového šetření dále vyplynulo, že velké části respondentů chybí v centru města zeleň. Dotazovaní si konkrétně v místě nejvíce přejí výsadbu vzrostlých stromů, lavičky a odpadkové koše, vodní prvky, dětské hřiště a sportoviště. 38 % dotázaných by také uvítalo rozšíření botanické zahrady.

Početné skupině respondentů záleží na životním prostředí, vyžadují používání více ekologických přístupů v oblasti zakládání a údržby zeleně města. Dotazovaní dále touží po dalším sportovním a kulturním využití ve městě.

„Lidé se nejvíce obávají podoby výstavby nových budov, kontroverzním tématem je pro některé dotazované také demolice hlavní budovy Jezdeckých kasáren. Jako negativní dále obyvatelé vnímají přítomnost pavlačového domu se sociálními byty,“ dodala Gáborová.

Podrobné výsledky anonymního dotazníku bude možné shlédnout na https://prostejov.pincity.cz .