Jak Česká krajina stvořila unikát české přírody: Milovická rezervace bývala zanedbaným vojenským prostorem

Přírodní rezervace Milovice navrací krajině v okolí středočeských Milovic její přirozenou podobu. Domov tu našly původní druhy zvířat, které napomáhají udržovat křehkou biodiverzitu.

V přírodní rezervaci Milovice se prohánějí divocí koně a další původní druhy

Dnešní rezervace se rozkládá na pastvinách mezi Milovicemi a Benátkami nad Jizerou. Areál původně sloužil vojenským účelům, a to již za dob rakousko-uherské armády. Jakmile armáda omezila výcvik, začala si tu pozvolna příroda brát nazpět to, co jí náleží.

V Milovicích se tak začal rodit unikátní záměr vrátit do místní krajiny živočišné druhy, které z ní již před staletími vymizely. V těchto místech díky tomu našli svůj domov opět pratur, ale i divocí koně, los evropský či zubr evropský.

Právě divocí koně se stali vůbec prvními obyvateli znovu oživeného prostoru. Společně s nimi se však do ekosystému vrátila i řada jiných živočichů, mimo jiné vzácní motýli a jiní bezobratlí. V únoru 2021 oslavila rezervace Milovice už šest let své existence. Vznik rezervace také zásadním způsobem zvýšil úroveň povědomí o ochraně přírody mezi laickou veřejností.

Česká krajina vrací život nejen do Milovic

Na obnovení krajiny do původní podoby se do současné chvíle podílejí nadšení amatéři, ale i odborníci. Jedním ze subjektů, které se výrazně zasadily o opětovný rozvoj této lokality, je Obecně prospěšná společnost Česká krajina.

Jedná se o celostátní neziskovou organizaci, která působí v oblasti ochrany přírody, krajiny a životního prostředí. Klíčovým cílem této instituce je nejen zmiňovaná ochrana biodiverzity, ale také snaha o zmírňování dopadů klimatických změn na přírodu i člověka a adaptace krajiny na tyto změny.

Společnost úspěšně pracuje i na dalších projektech souvisejících s ochranou přírody. Za všechny jmenujme Návrat zubrů do ČR, Návrat divokých koní, Návrat praturů nebo Záchranný program losa evropského.

Ostatně Milovice nejsou prvním místem v tuzemsku, kde měla organizace možnost působit. Zásluhou České krajiny vznikla i další rezervace pro divoké koně, a to v lokalitě Národního parku Podyjí. Ta má rozlohu celkem přibližně 75 ha.