Střední školy bojují o nové žáky

Naplno se rozhořel boj středních škol o nové žáky, kteří odcházejí ze základní školy. Vedení středních škol láká zájemce na dny otevřených dveří, osobní návštěvy nebo nabízí přijímací zkoušky nanečisto. Žáci se totiž musí rozhodnout, na jakou střední školu přihlášku podají, do 1. března.

Žáci devátých ročníků základních škol si mohou podat dvě přihlášky na střední školu. V prvním kole přijímacího řízení tedy zvolí buď jeden obor na různých školách, nebo dva rozdílné obory na jedné škole. Termíny pro podání jsou závazné pro všechny obory i školy napříč republikou. Přihláška ke vzdělávání na střední škole se podává na speciálním tiskopisu, který stanovuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT). Pro získání tohoto tiskopisu se může uchazeč obrátit na svého třídního učitele, výchovného poradce nebo přímo na střední školu.

„Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé z nich také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. Součástí přihlášky nezletilého uchazeče je jeho souhlasné vyjádření vyjádřené vlastnoručním podpisem. Podáním přihlášky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou není dotčeno právo uchazeče podat přihlášky ke vzdělávání v oboru vzdělání bez talentové zkoušky,“ uvedla mluvčí MŠMT Aneta Lednová. Přihlášku lze vyplnit ručně nebo elektronicky, vždy ale musí obsahovat podpis uchazeče.

Obory s maturitou mají stejné přijímačky 

Pro přijímání do prvního ročníku střední školy její ředitel vyhlásí nejméně jedno kolo přijímacího řízení. Pro obory zakončené maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky. Jednotné zkoušky se konají pouze v prvním kole přijímacího řízení, a to 12. a 13. dubna 2022 (čtyřleté obory vzdělání), 19. a 20. dubna 2022 (šestiletá a osmiletá gymnázia). „Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci a zpracování i hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání,“ uvedl Marek Lehečka z centra CERMAT.

Uchazeč, který pro vážné důvody nemůže přijímací zkoušky konat v řádném termínu a svoji neúčast písemně nejpozději do tří dnů omluví řediteli školy, ve které měl zkoušky konat, koná zkoušku v náhradním termínu. Náhradní termín pro konání jednotných zkoušek stanovilo MŠMT na 10. a 11. května 2022.

Školy nabízejí přípravu i seznámení s chodem školy

Střední školy se průběžně představují potenciálním studentům od začátku školního roku, kvůli nařízeným protiepidemickým opatřením ale řada dnů otevřených dveří, burzy škol a jiné prezentační akce musely být zrušeny nebo omezeny. Školy tak stále častěji svoje obory představují na vlastních webových stránkách, nebo zvou žáky k osobní návštěvě. Nanečisto si mohou zájemci třeba přijímací řízení už předem vyzkoušet, nebo stát se na celý den středoškolákem a absolvovat modelovou výuku na vysněné škole. Jednotlivé školy plánují dny otevřených dveří až do poloviny února. Kvůli měnícím se protiepidemickým nařízením je nutné sledovat webové stránky vyhlídnuté školy.

 

Termíny pro podání přihlášky na střední školu

Do 1. března 2022 pro obory vzdělání bez talentové zkoušky

Termíny jednotných přijímacích zkoušek 

OBOR VZDĚLÁNÍ 1. ŘÁDNÝ TERMÍN 2. ŘÁDNÝ TERMÍN 1. NÁHRADNÍ TERMÍN 2. NÁHRADNÍ TERMÍN
Čtyřleté obory a obory nástavbového studia 12. dubna 2022 13. dubna 2022 10. května 2022 11. května 2022
Obory šestiletých a osmiletých gymnázií 19. dubna 2022 20. dubna 2022

 

 

Aplikaci k procvičování testů a úloh naleznete na https://procvicprijimacky.cermat.cz/

Testy pro čtyřleté obory vzdělání a obory nástavbového studia

Testy pro šestiletá gymnázia

Testy pro osmiletá gymnázia