Když druhý rodič neplatí na dítě. Kdy a kde zažádat o náhradní výživné

Pokud nedostáváte od druhého rodiče soudem stanovené výživné na vaše společné dítě, situace nemusí být pro vás beznadějná. V r. 2021 začalo fungovat tzv. náhradní výživné, které hradí stát. Kdo a kdy o něj může požádat?

Co je náhradní výživné a kdo ho vyplácí

Jedná se o sociální dávku, která má pomoci rodičům samoživitelům s finančním zajištěním péče o dítě, a to jestliže jeden z rodičů neplatí výživné stanovené soudem (či platí jen jeho část). Dávku vyplácí Úřad práce ČR.

Kdo může požádat

Nejen rodič, ale také pěstoun či opatrovník, který má v péči nezaopatřené dítě, na které druhý rodič neplatí řádně výživné. Žádost se podává na příslušné pobočce ÚP.

Kolik můžete nejvíce dostat?

Dostanete soudem stanovené výživné, maximálně však 3 000 Kč měsíčně. Může vám být vyplaceno až 24krát.

Co je nutné splnit

Aby vznikl nárok na tuto dávku, musí být současně splněny tyto podmínky:

  1. Musí být soudem stanovené výživné nebo soudem schválená dohoda o výživném. Pokud jste se na placení výživného dohodli pouze mezi sebou a není jeho výše není schválená soudem, nárok na náhradní výživné nevzniká.
  2. Dítě musí být nezaopatřené. Podrobné informace o tom, kdo je nezaopatřené dítě, najdete v zákoně o státní sociální podpoře (zákon č. 117/1995 Sb.)
  3. Dítě musí mít trvalý pobyt i bydliště v Česku. Dítě musí mít trvalý pobyt v České republice. Jestliže má dítě skutečné bydliště v jiném státě, nárok na náhradní výživné není.
  4. Musí být zahájen proces vymáhání dlužného výživného. Pokud druhý rodič neplatí na své dítě výživné, musíte podat návrh na exekuci nebo návrh na soudní výkon rozhodnutí.  V této věcí se můžete obrátit na kteréhokoliv soudního exekutora nebo na soud, který rozhodl o výživném. Jakmile je návrh podán, máte nárok na náhradní výživné. Pokud byl v posledních 4 měsících před podáním žádosti nebo v průběhu řízení o náhradní výživné soudní výkon rozhodnutí nebo exekuce zastaven, protože rodič, který neplatí výživné, nemá žádný majetek, nárok na náhradní výživné trvá.

Zdroj: MPSV