Co si můžete z lesa beztrestně odnést. Jak to je se sběrem lesních plodů a vynášením dříví

V létě borůvky a maliny, na přelomu podzimu hřiby a s blížící se zimou dřevo. Právě to se díky rostoucím cenám otopu stává čím dál tím žádanějším. Kdo má dům či chatu v blízkosti lesa a má dost fyzických sil, čile přemisťuje větve, a mnohdy i celé kmeny, ležící ladem v lese do svého dřevníku. Někdo také občas přilepší své zahradě hrabankou z lesa či ji ozdobí malými smrčky, které vyryl i s kořeny. Co na to říká zákon?

O tom, jak se máme chovat v lese, hovoří dost jasně tzv. Lesní zákon. Hlavní pravidlo v § 11 říká, že každý si musí počínat tak, aby nedocházelo k ohrožování nebo poškozování lesů a zařízení sloužících hospodaření v lese. Slovem každý se míní nejen návštěvník lesa, ale také samotný vlastník lesa. Jeho výslovnou povinností je hospodařit v lese tak, aby les chránil a trvale zachoval.

Co je v lese dovoleno

V tomto směru je stěžejním § 19, odst. 1, který říká: „Každý má právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest. Při tom je povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka…“

V běžném životě to znamená, že pokud si v lese vyvrtnete kotník na spadlé šišce, nemá smysl hnát jeho majitele k soudu proto, že nezametl lesní pěšinku.

Sbírat ano, prodávat ne

Borůvky či hříbky si nasbírat můžete, ovšem jen pro sebe. Z toho jasně vyplývá, že prodej darů lesa je zakázán, ledaže byste uzavřeli s majitelem lesa dohodu. Totéž platí pro prodej klestí, šišek, kamenů z lesa atd.

Pokud si chcete nasbírat ovoce, typicky borůvky, musíte si počínat tak, abyste rostlinu nepoškodili. Tudíž naklusat s trhacím hřebenem a orvat s plody i všechno listí, je nepřípustné.

Dřevo vs. klestí

Co se týká dřeva, můžete si správně odnést pouze na zemi ležící klestí. Pokud tedy vidíte suché větvičky na stromě, uřezat je nesmíte. Jestliže po nich moc toužíte, měli byste správně počkat, až spadnou na zem. Přemýšlivého čtenáře napadne základní otázka: Co je to klestí? V Lesním zákoně definici nenajdete. Větší pátrání vás přivede až do normy z r. 1965 o názvosloví v lesním hospodářství. Ta za suchou na zemi ležící klest považuje opadané nebo oddělené větve, jejichž průměr není větší než 7 cm bez kůry, případně se může také jednat o jiné části stromů (např. vršky) zbývající v lese po těžbě dřeva.

Jak odvézt klestí

Do lesa nesmíte vjet, tj. nesmíte zde jezdit ani stát, motorovým vozidlem. (Ano, ani motorky nemají v lese co dělat, což jejich někteří řidiči stále nepochopili.) Pokud si chcete odvézt nasbírané klestí, můžete tak učinit za pomocí vozíku. Nesmíte s ním však opouštět lesní cesty a vjíždět do porostu. Totéž platí, pokud byste se do lesa vydali na kole, lyžích, saních či koni (ať už s klestím na zádech či bez něj).

Výslovný zákaz

Zatímco lesní plody či klestí můžete za výše uvedených podmínek sbírat, jsou dary lesa, které sbírat a vynášet z lesa nesmíte:

  • semenáčky a sazenice lesních stromů a keřů,
  • semena lesních dřevin, jmelí a ochmet,
  • hrabanku.

Když porušíte lesní pravidla

Na dodržování pravidel v lese dohlíží tzv. lesní stráž. Pokud vás přistihne při zmíněných či jiných nepravostech v lese, budete s ní mít pravděpodobně problémy. Drobný přestupek možná vyřeší pouhou domluvou, ale může také dojít na pokuty, které se pohybují v řádu tisíců korun.

Zdroj: Zákon č. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů