Vnímají svět jinak, přesto v něm žijí s námi

Možná jste se setkali s tím, že někdo o někom prohlásil, že žije ve vlastním světě. Samo o sobě to ještě nemusí nic znamenat. Někdy to značí pouze to, že postoje dotyčného se výrazněji liší od obecně zažitých měřítek. Jsou však i lidé, u nichž tyto problémy vyplývají z autismu, tedy poruch autistického spektra (PAS). A právě těm pomáhá ve Zlíně, Brně, Praze a Olomouci tým specialistů sdružených v organizaci Za sklem, která již dvanáct let podporuje lidi na spektru autismu žít, pracovat a vzdělávat se v běžném prostředí. Jak taková práce vypadá, co obnáší a jaké služby organizace klientům i široké veřejnosti nabízí, přiblížila předsedkyně spolku Marta Pečeňová a koordinátorka aktivit Saskia Mišová.

Autismus je poměrně široký pojem, který je navíc médii nezřídka zkreslován. Co vlastně znamená, když se někdo nachází na spektru autismu?

Mišová – V první řadě je třeba připomenout, že autismus není nemoc, ale celoživotní jinakost. S lidmi na spektru lze pracovat a různými terapiemi jim pomáhat, aby dokázali žít mezi takzvaně běžnými lidmi, ale nikdy to pro ně nebude jednoduché. S lidmi na spektru si často spojujeme různé neadekvátní projevy chování, které vznikají v důsledku frustrace. Zkuste si představit, že jste neustále zahlceni různými vjemy – zvuky se pro vás stávají nesnesitelně hlasité, sluneční světlo příliš ostré nebo vůně natolik omamné, že se vám z nich dělá zle. Nevhodné chování jako reakce na tyto podněty je z jejich strany něco jako volání o pomoc. Samozřejmě záleží na konkrétní diagnóze, poruchy autistického spektra totiž zahrnují řadu poddiagnóz. Lidé s Aspergerovým syndromem jsou například často vnímáni jako podivíni, protože jsou ve společnosti poněkud neohrabaní – nerozumí ironii, humoru či sarkasmu, ačkoliv z nich mohou být třeba vynikající lékaři nebo vědci. Je to odlišné případ od případu.

Organizace Za sklem působí ve čtyřech městech, ale hlavní pobočku má ve Zlíně, kde se v rámci rozšiřování nabídky služeb nedávno přestěhovala do velkých vícepatrových prostor. Jaké služby zde nabízí, a poskytují tyto i ostatní pobočky?

Pečeňová – V roce 2014 jsme jako občanské sdružení získali registraci poskytovatele sociální služby a odborného sociální poradenství, postupně přibyly sociálně aktivizační služby, sociální rehabilitace a centrum denním služeb. Všechny tyto služby poskytujeme na všech našich pobočkách ve Zlíně, Brně, Praze i Olomouci. Sociálně aktivizační služby jsou pro klienty zdarma a zaměřují se na celou rodinu – to je důležité, práce s klientem není omezena jen na něj samého, ale i na širší okolí, které s ním přichází do styku. Tímto okolím je v první řadě myšlena rodina, ale také učitelé nebo lékaři. Ačkoliv potřeby každého dítěte s PAS jsou odlišné, vždy jsou služby nastavené tak, aby si postupně zvykalo na přítomnost svých vrstevníků. Proto jezdíme i do rodin a škol, pomáháme zde připravovat takové prostředí, ve kterém se dítě bude pokud možno cítit dobře. V rámci služby pomáháme také s vyřízením veškeré dokumentace včetně příspěvků na péči, průkazu OZP a Průkazu osoby s PAS.

Jak je to u dospělých klientů? Mohou i oni využívat vaše služby?

Pečeňová – Samozřejmě ano. Sociálně aktivizační služby jsou zaměřeny na děti a dospívající, ale sociální rehabilitace a Centrum denních služeb slouží i dospělým klientům včetně jejich rodin. Pomáháme jim například s přijímacími zkouškami na vysokou školu, při hledání zaměstnání, s životopisem, pracovním pohovorem a podobně. V našich pobočkách provozujeme nácvikové byty, v nichž mohou lidé s těžšími symptomy autismu upevňovat své návyky – ať již jde třeba o chystání snídaně, nebo vkládání prádla do pračky. Potřebují si neustále procvičovat běžné denní činnosti, u nás mají k dispozici velký herní prostor, v němž si základní dovednosti mohou upevňovat a rozvíjet.

Provozujete Centra denních služeb. Většina lidí si pod nimi představí místo, kde klienti tráví svůj volný čas a věnují se různým činnostem.

Pečeňová – Centrum denních služeb provozujeme ze zákona s úhradou za symbolický poplatek, aby na něj mohly dosáhnout třeba i maminky – samoživitelky. Je to v podstatě nástavba sociálně aktivizační služby, v jejímž rámci například provozujeme dívčí klub pro mladé slečny, které se v něm učí zacházet s kosmetikou, nebo posilovnu, kam mohou chodit kluci, aby postupně zvládli využívat i běžnou posilovnu ve městě.

Tyto prostory současně nabízíte k využívání široké veřejnosti. K čemu jí mohou posloužit?

Pečeňová – Lze si u nás pronajmout prostory pro zájmové kroužky, firemní akce a různá školení, nebo za poplatek využívat kteroukoliv z našich herních místností v časech, kdy jsou méně vytížené. Oblíbené jsou takzvané Dopolední hrátky, během nichž přicházejí děti na spektru autismu do kontaktu s běžnými dětmi. To je velmi důležité, děti si tak na sebe navzájem zvykají a mají lepší šanci začlenit se do kolektivu svých vrstevníků a později i do školního a pracovního kolektivu. Co se týká maminek – samoživitelek, těm vycházíme vstříc se svozovou službou. Většina lidí na spektru není schopna využívat veřejnou dopravu a ne každá maminka vlastní automobil. Po domluvě není problém dítě i s ní přivézt nebo někam odvézt. Obdobným problémům čelí i dospělí lidé na spektru.

Měsíc duben je věnován autismu. Chystáte nějaké osvětové akce pro veřejnost?

Mišová – Naše organizace se aktivně účastní osvětové kampaně Česko svítí modře. Ta se pravidelně koná 2. dubna u příležitosti Světového dne zvýšení povědomí o autismu a jejím smyslem je podpořit šíření povědomí o autismu sdílením informací, modrým prvkem oblečení nebo modrým nasvícením budovy. V Blue Café brněnské pobočky mohou lidé v průběhu celého dubna zhlédnout výbor z tvorby Lucie Němcové, která představuje originály obrazového doprovodu textů souboru Karty síly a nadhledu nejen pro pečující. Jde o afirmační karty zaměřené na prevenci vyhoření a psychickou pohodu. Pod názvem Modré dny na Moraváku pořádáme 13. dubna přednášku Dennyho metoda aneb jak děti s poruchou autistického spektra motivovat k akci. Ve Zlíně v rámci kampaně nabízíme zájemcům z řad veřejnosti Den otevřených dveří, a to 14. dubna u nás na pobočce v baťovském areálu, kde si mohou prohlédnout zázemí pracovišť sociálních služeb. Na náměstí Míru pořádáme 19. dubna akci Duben, měsíc autismu s bohatým programem za aktivní účasti lidí na spektru autismu. Více se o nás dozvědět můžete také 21. dubna v rámci Festivalu Skládanka opět na náměstí Míru ve Zlíně.