Darování nemovitosti. Co je dobré vědět předem, abyste se vyhnuli zbytečným chybám

Darování nemovitosti je výhodné, pokud se chcete vyhnout dědickému řízení, případně ušetřit finance za nemalé notářské poplatky. Je samozřejmě potřeba zvážit i to, že pokud později změníte svůj názor, jednou darovanou nemovitost vám již většinou nikdo zpět nevrátí. Kdy a jak tedy můžete darovat byt, dům, pozemek či garáž? Kam musíte zajít a co musí obdarovaný zaplatit?

 Jen a jen vaše

Pokud chcete darovat nemovitost, musíte ji mít ve svém výlučném vlastnictví, tj. musí patřit zcela a pouze vám. Pokud jste tedy single, rozvedený nebo ovdovělý a sám vlastníte garáž, pak ji můžete darovat, komu se vám zlíbí. Pokud jste však ženatý a garáž jste si pořídili v době manželství, tak spadá do společného jmění manželů. A to i přesto, že vaše manželka už několik let žije na druhém konci republiky, kde obměňuje své mužské protějšky jako ponožky, zatímco vy svědomitě opravujete v potu tváře kdejaký neduh postarší stavby. K jejímu darování bude potřeba souhlasu vaší drahé polovičky. Podobná situace nastane, pokud jste garáž třeba zdědili společně s vaším bratrem. I zde z logiky věci vyplývá, že bez bratrova souhlasu garáž prostě darovat nemůžete.

Jen písemně

Musí být každé darování čehokoli písemné? Určitě ne. Zejména u věcí menší hodnoty by šlo o zbytečnou komplikaci. Pokud se však jedná o cennější věci,  je lepší mít vše černé na bílém jako ochranu před případnými komplikacemi v budoucnosti. Ve dvou případech však zákon (konkrétně § 2057 občanského zákoníku) výslovně stanoví povinnost písemného ujednání:

  • Při darování věci zapsané do veřejného seznamu vyžaduje smlouva písemnou formu. Nemovitosti jsou právě věcmi, které se zapisují do veřejného seznamu – katastru nemovitostí. Takže darování garáže, bytu, zahrady či chaty musí být vždy písemnou formou, jinak je neplatné.
  • Písemnou formu vyžaduje smlouva také tehdy, nedojde-li k odevzdání věci zároveň s projevem vůle darovat a přijmout dar. Dárce je zavázán k odevzdání daru, není však povinen platit úrok z prodlení.

Darovací smlouva nestačí

U nemovitostí však darování nekončí podpisem darovací smlouvy. Nutně musí následovat další krok, a to vklad do katastru nemovitostí. V r. 2020 poplatek za vklad zdražil z 1 000 Kč na 2 000 Kč. Dále zaplatíte poplatek za oficiální ověření podpisů na darovací smlouvě, zpravidla 30 Kč za ověření jednoho podpisu.

Na katastr nemusíte tehdy, pokud se jedná o družstevní byt či garáž. Ve skutečnosti totiž nedarujete nemovitost jako takovou, ale pouze družstevní podíl. Majitelem je stále družstvo a vy jste členem družstva s vlastnictvím daného podílu. Darování družstevního podílu nabývá účinnosti s doručením smlouvy o převodu bytovému družstvu.

Darování a daně

Mnozí z nás mají stále v paměti darovací daň a daň z nabytí nemovitých věcí, ty byly však již zrušeny. Stále ovšem existuje povinnost zaplatit daň z příjmu fyzických osob (dále DPFO) ve výši 15 %. Z tohoto pohledu se darování vyplatí v rámci rodiny. Dle zákona se totiž za určitých podmínek DPFO neplatí, jestliže obdarovaný je vůči dárci:

  • příbuzným v hlavní linii – tedy dary v linii prarodiče, rodiče, děti, vnoučata, pravnoučata;
  • příbuzný ve vedlejší linii – tedy dary v linii manžel/ka, sourozenec, strýc, teta, synovec nebo neteř, rodiče či děti manžela/ky, manželka/manžel rodičů;
  • obdarovaný, se kterým dárce sdílí domácnost déle než 1 rok.

Pokud hodnota nemovitosti přesáhne 5 milionů korun, tak obdarovanému vzniká povinnost oznámit tuto skutečnost správci daně (finančnímu úřadu).

Často opomíjená daň z nemovitých věcí

Tím, že přijmete darovanou garáž nebo třeba byt do svého vlastnictví, nabýváte k dané nemovitosti vlastnické právo, a tudíž také povinnost platit daň z nemovitých věcí. Jedná se o daň, která je spatná předem, rozhodující je vlastnictví nemovitosti k 1. lednu daného roku. Daňové přiznání musíte podat správci daně do 31. ledna příslušného zdaňovacího období. Nepřesáhne-li roční daň z nemovitých věcí částku 5.000 Kč, nastává splatnost daně najednou, a to nejpozději do 31. května zdaňovacího období. Tzv. daň z nemovitosti se platí každý rok, daňové přiznání ale podáváte jen jednou, a to při pořízení nemovitosti.