Kde nesmíte jako řidič zastavit a stát. Není to jen o pokutě, ale hlavně o bezpečnosti

Ilustrační foto. Shutterstock

Jsou situace, kdy je naprosto evidentní, že řidič nesmí své vozidlo zastavit či zaparkovat. Například na místech označených zákazem zastavení nebo stání. I když existují řidiči, kteří zvesela ignorují i tyto značky. Nicméně existuje mnoho dalších pravidel zakazujících zastavení vozidla, z nichž některá postupem času úspěšně upadnou v řidičovo zapomnění. Takže pro bezpečnost svou, druhých a také pro komfort vlastní peněženky nebude na škodu si je připomenout.

Základní pravidla

Povinnosti řidiče upravuje zákon o provozu na pozemních komunikacích, tzv. silniční zákon. O obecných pravidlech ohledně stání či zastavení na jednosměrné a dvousměrné pozemní komunikaci (tedy cestě, ulici nebo také silnici) jsme psali zde.

Zákaz stání vs. zákaz zastavení

V zákazu zastavení nesmíte jako řidič zastavit ani stát, ledaže byste měli např. poruchu. V zákazu stání můžete zastavit, a to na dobu nezbytně nutnou k vystoupení či nastoupení osob nebo k vyložení nákladu.

Kde nesmíte zastavovat a stát

Úplný výčet pravidel říkajících, kde a kdy řidič nesmí zastavit a stát (tudíž ani parkovat), najdete v § 27. Jedná se zejména o tyto:

 • nepřehledná místa – zejména v nepřehledné zatáčce a v její těsné blízkosti; před nepřehledným vrcholem stoupání pozemní komunikace, na něm a za ním;

 • přechody, přejezdy, tunely, na mostech atd. – na přechodu pro chodce nebo na přejezdu pro cyklisty a ve vzdálenosti kratší než 5 m před nimi; na železničním přejezdu, v podjezdu a v tunelu a ve vzdálenosti kratší než 15 m před nimi a za nimi;

 • na křižovatce – a dále ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní; tento zákaz neplatí v obci na křižovatce tvaru „T“ na protější straně vyúsťující pozemní komunikace;

 • u zastávky tramvaje, autobusu nebo trolejbusu bez nástupního ostrůvku – v úseku, který začíná dopravní značkou „Zastávka autobusu“, „Zastávka tramvaje“ nebo „Zastávka trolejbusu“ a končí ve vzdálenosti 5 m za označníkem zastávky, a tam, kde taková dopravní značka není, ve vzdálenosti kratší než 30 m před a 5 m za označníkem zastávky; je-li prostor zastávky vyznačen vodorovnou dopravní značkou „Zastávka autobusu nebo trolejbusu“ nebo „Zastávka tramvaje“, platí tento zákaz jen pro vyznačený prostor;

 • na tramvajovém pásu – navíc v době od 5.00 do 19.00 hodin je zakázáno stání tam, kde by nezůstal mezi vozidlem a nejbližší tramvajovou kolejnicí volný jízdní pruh široký nejméně 3,5 m;

 • před vjezdem na pozemní komunikaci – z polní nebo lesní cesty nebo z místa ležícího mimo pozemní komunikaci (tedy také před vjezdem do něčí garáže, zahrady atd.);

 • v „pruzích“ – v připojovacím nebo odbočovacím pruhu, ve vyhrazeném jízdním pruhu a jízdním pruhu pro cyklisty, v jízdních pruzích vyznačených na vozovce mimo pravého jízdního pruhu;

 • na okruhu – na okruhu označeném dopravní značkou „Okruh“ nebo „Změna směru okruhu“ je zakázáno stání.

 • v místě, kde by vozidlo zakrývalo svislou dopravní značku nebo vodorovnou dopravní značku „Směrové šipky“ nebo „Nápis na vozovce“;

 • na silniční vegetaci – pokud to není povoleno místní úpravou provozu na pozemní komunikaci (pozor na vysoké pokuty, podrobnosti zde);

 • na silnicích I. třídy a za snížené viditelnosti i na silnicích II. a III. třídy je mimo obec zakázáno zastavení a stání jinde než na místech označených dopravní značkou jako parkoviště;

 • na vyhrazeném parkovišti – nejde-li o vozidlo, pro které je parkoviště vyhrazeno; to neplatí, jde-li o zastavení a stání, které nepřekročí dobu tří minut a které nikoho neomezí a neohrozí.