Neplatí vám druhý rodič vašeho dítěte výživné? Nově se můžete obrátit na stát, která vám je uhradí

Ilustrační foto

Počínaje 1. červencem 2021 u nás začíná platit již tolik dříve diskutované náhradní výživné. Jde o podporu (sociální dávku), která má pomoci samoživitelům a samoživitelkám a jejich dětem v situaci, kdy jeden z rodičů neplatí soudem stanovené výživné v jeho plné výši nebo dává jen část. Koho a kdy můžete o dávku požádat? Co musíte splnit?

Jaké podmínky musí být splněny

  • Musí být soudem stanovené výživné nebo soudem schválená dohoda o výživném. Pokud jste se na placení výživného dohodli pouze mezi sebou a není jeho výše schválená soudem, nárok na náhradní výživné není.
  • Dítě musí být nezaopatřené. Tedy mladší 15 let, starší musí mít potvrzení o studiu nebo o zdravotním stavu dítěte. Podrobné informace o tom, kdo je nezaopatřené dítě, nejdete v zákoně o státní sociální podpoře (zákon č. 117/1995 Sb.)
  • Dítě musí mít trvalý pobyt i bydliště v České republice.
  • Musí být zahájen proces vymáhání dlužného výživného. Pokud druhý rodič neplatí na své dítě výživné, musíte podat návrh na exekuci nebo návrh na soudní výkon rozhodnutí.  V této věcí se můžete obrátit na kteréhokoliv soudního exekutora nebo na soud, který rozhodl o výživném. Jakmile je návrh podán, máte nárok na náhradní výživné. Pokud byl v posledních 4 měsících před podáním žádosti nebo v průběhu řízení o náhradní výživné soudní výkon rozhodnutí nebo exekuce zastaven, protože rodič, který neplatí výživné, nemá žádný majetek, nárok na náhradní výživné trvá.

Kdo vyplácí dávku

Dávku vyplácí Úřad práce ČR (dále jen „ÚP ČR“). Žádost tedy podáte na příslušném úřadu práce. Budete potřebovat tyto doklady:

  • průkaz totožnosti Váš i dítěte (pokud je dítě starší 15 let občanský průkaz, u mladších rodný list),
  • rozsudek soudu nebo soudem schválená dohoda o výživném,
  • potvrzení o nezaopatřenosti dítěte pro děti starší 15 let (potvrzení o studiu, o zdravotním stavu dítěte atd.),
  • doklad dosvědčující, že byl podán návrh na výkon soudního rozhodnutí nebo exekuci (i pokud je výživné vymáháno v zahraničí)
  • prohlášení o přijatém výživném (buď informace, že nebylo zaplaceno žádné, nebo doklad o částečném uhrazení např. výpis z účtu)

Důležité je vyplnit formulář, který je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí nebo v tištěné podobě na všech kontaktních pracovištích ÚP ČR.

Výše náhradního výživného

Odpovídá soudem stanovené výši. Tedy nedostáváte-li od druhého rodiče celou částku, dostanete tolik, kolik soud určil. Maximálně však 3 000 Kč měsíčně. Jestli dostáváte jen část soudem stanoveného výživného, dorovná se Vám nezaplacená část, rovněž maximálně do 3 000 Kč měsíčně. Pokud povinný rodič platí výživné nepravidelně v různých částkách, v takovém případě se vypočítá průměr neplaceného výživného za poslední 4 měsíce.

Jak dlouho budete čekat na rozhodnutí

ÚP ČR musí o náhradním výživném rozhodnout co nejrychleji, maximálně do 30 dnů od podání kompletní žádosti. Pokud nedoložíte všechny potřebné doklady, kontaktuje Vás ÚP ČR s požadavkem na doplnění. O náhradním výživném je možné rozhodnout až ve chvíli, kdy má ÚP všechny potřebné informace!

S ÚP musíte pravidelně spolupracovat

Po schválení žádosti je nutné každé 4 měsíce dokládat, jak bylo povinným rodičem hrazeno výživné v uplynulých 4 měsících. Kdyby se něco změnilo dříve (např. byla zastavena exekuce nebo výkon soudního rozhodnutí, dítě přestalo být nezaopatřené), musíte tuto informaci nahlásit na ÚP ČR nejpozději do 8 dnů. Pokud by došlo k výplatě náhradního výživného za měsíce, ve kterých nebyly splněny podmínky nároku, musel(a) byste ho vrátit. Myslete na to, aby se nestalo, že budete muset náhradní výživné vracet.

Výplata

Jestliže ÚP schválil náhradní výživné, dostanete výplatu v následujícím měsíci. Tedy např. v srpnu za červenec, v září za srpen atd. V případě, že dostáváte od druhého rodiče většinu výživného a chybí Vám do celé částky méně než 100 Kč, vyplatí vám dlužnou částku ÚP ČR jednou za 4 měsíce.

Jak dlouho lze dávku pobírat

Každé 4 měsíce budete dokládat, že jsou splněny podmínky nároku na náhradní výživné (probíhá exekuční řízení nebo řízení o soudním výkonu rozhodnutí) a jak (v jaké výši či vůbec) bylo v uplynulých čtyřech měsících výživné hrazeno. Pokud rodič dál neplatí výživné, máte nárok na náhradní výživné 24 měsíců. Do těch se počítá skutečná doba neplacení. Když například 4 měsíce náhradní výživné pobíráte, pak druhý rodič začne na 6 měsíců výživné platit a potom opět přestane, můžete výživné pobírat dalších až 20 měsíců.

Užitečné odkazy

Pomoci vám mohou odkazy na Seznam soudních exekutorů, vzory vyplněné žádostiprohlášení o stanovené vyživovací povinnosti a jejím plnění.

Zdroj: MPSV, zákon č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě.