Vyráží váš pes rád sám do ulic? Zatouží vaše husy či krávy občas po veřejné promenádě? Co na to zákon

Ilustrační foto. Zdroj: pxhere.com, free image.

Některá zvířata mají toulavou povahu a velmi ráda vyrazí za hranice všedních dnů svého výběhu či chlívku, aby zjistila, jak to žije v jejich obci či městě. Zatímco na volně pobíhajícího a mnohdy štěkajícího psa narazíme poměrně běžně, volně kráčející kráva, splašený kůň či pobíhající čuník, případně zuřivě syčící hejno hus je přece jen méně častou podívanou. Jak je to s pohybem těchto zvířat na veřejném prostranství, jako jsou ulice, cesty, travnaté městské plochy či náměstí? Hrozí jejich majitelům nějaký postih, pokud se zde bude jejich zvíře volně pohybovat nebo ho dokonce znečistí?

Pozor na odpovědnost za škodu

Pro majitele zvířete je důležitou informací to, že je zodpovědný za škodu, kterou způsobí jeho zvíře. Tedy i tehdy, pokud zvíře uprchne nebo se zatoulá. Takto hovoří § 2 933 občanského zákoníku. Pokud volně se pohybující zvíře něco poškodí (kráva rozbije výlohu, pes roztrhá bundu) a někoho zraní (pes pokouše, splašený kůň kopne), pak poškozený může po majiteli zvířete požadovat nejen náhradu hmotné škody, ale také úhradu nákladů na léčbu, ušlý výdělek, psychickou újmu atd. To platí i tehdy, pokud zvíře vběhne pod kola auta a způsobí dopravní nehodu. Částky odškodnění se pak mohou vyšplhat do závratných výšin.

Povinnost zabezpečit zvíře proti úniku

Zákon na ochranu zvířat proti týrání stanoví v § 13 odst. 1, že zvíře v zájmovém chovu musí být zajištěno proti úniku. Pokud chovatel neučiní opatření proti úniku zvířete, může mu být podle § 27 odst. 2 písm. g) uložena pokuta za přestupek, a to až do výše 100 000 Kč. Samozřejmě záleží na povaze a závažnosti přestupku. Za zvíře v zájmovém chovu se považuje to zvíře, u kterého není hospodářský efekt hlavním účelem chovu, ale slouží k zájmové činnosti člověka nebo jako jeho společník, tedy např. pes či jezdecký kůň.

Pobíhající zvíře nemá na cestě co dělat

Dle § 60 odst. 11 zákona o silničním provozu je vlastník nebo držitel domácích zvířat povinen zabránit pobíhání těchto zvířat po pozemní komunikaci. Porušení této povinnosti je přestupkem ve smyslu § 125c odst. 1 písm. k) zákona o silničním provozu, za který může být v přestupkovém řízení uložena pokuta až do výše 2 000,- Kč.

Znečištění veřejného prostranství se může prodražit

Pokud zvíře znečistí veřejné prostranství (např. svými výkaly), pak se dle § 5 odst. 1 písm. f) jedná o přestupek, za který lze uložit pokutu až do výše 20 000 Kč.

Psi to mohou mít v každé obci jinak

Mezi nejčastější otázky však patří bezpochyby volný pohyb psů a povinnost nosit náhubek (tedy co se týká psa, nikoli majitele). Tuto záležitost neupravuje plošně zákon, ale obce prostřednictvím své obecně závazné vyhlášky. V každé obci mohou tedy platit trochu jiná pravidla. Ve vyhlášce se můžete dočíst například toto: „Chovatel je povinen zabezpečit psa tak, aby na veřejných prostranstvích, s výjimkou míst k tomu určených, se volně nepohyboval, a ani jinak neohrožoval nebo neobtěžoval občany, zejména vést psa na vodítku, v případě potřeby nasadit psovi náhubek, usměrňovat chování psa povely.“

Volný pohyb psů

Pokud obce zakazují volný pohyb psů na všech veřejných prostranstvích, pak se doporučuje, aby zároveň vymezily prostory, kde psi mohou volně pobíhat, např. tzv. psí hřiště. Volné pobíhání psa ovšem neznamená, že majitel bude sedět v hospodě, zatímco jeho pes si bude volně pobíhat po hřišti. Myslí se tím pohyb psa bez vodítka za přímého dohledu jeho majitele nebo osoby, které byl svěřen. Porušení vyhlášky pak opět vede k přestupku, a to podle § 4 odst. 2 zákona o některých přestupcích. Pokuta může dle míry závažnosti dosáhnout až 100 000 Kč.

Dále na webu:

Uvazování psů před obchody. Je povoleno? A co když pes někoho kousne?