Faraon Tutanchamon – jak vlastně zemřel?

Tutanchamon - posmrtná maska

Když byla v roce 1922 objevena téměř netknutá Tutanchamonova hrobka, svět byl ohromen. Pozdější vyšetření faraonova mumifikovaného těla vrhla nové světlo na jeho původ a pomohla vysvětlit i jeho předčasnou smrt.

Tutanchamonův původ

I dnes je Tutanchamon díky skvostům nalezeným v jeho hrobce patrně nejznámějším ze všech faraonů. Ve své době se ale řadil mezi málo významné panovníky, protože zemřel dřív, než dosáhl dospělosti, a vládli za něj převážně jeho ministři. Byl jedním z posledních faraonů 18. dynastie, synem “kacířského” faraona Achnatona, který zavedl kult jednoho boha Atona.

V souladu s egyptským zvykem  zajistit dynastickou linii dosazením sester na královský trůn si Tutanchamon vzal za ženu dceru Achnatona, který ji měl s jinou manželkou, tedy nevlastní sestru. Neměli děti, dva mumifikované plody nalezené v jeho hrobce jsou však považovány za jeho mrtvě narozené či potracené potomky.

Nové pořádky

V počátcích Tutanchamonovy vlády probíhaly v Egyptě významné změny. Jeho bezprostředním předchůdcem byl Smenchkare, jeho strýc nebo možná i starší bratr, který usedl na trůn po Achnatonově smrti. Nevládl ale dlouho, a protože Tutanchamon byl příliš mladý, aby vládl – bylo mu maximálně devět let – skutečnou moc držel v rukou vezír Aje II., který byl také Achnatonovým tchánem a velitelem jízdních vozů, a Haremheb, velitel armády. Tito muži zrušili změny, které Achnaton zavedl. Již druhý rok vlády chlapce nařídili, že jeho panovnické jméno se změní z Tutanchatona (živoucí obraz Atona) na Tutanchamona (živoucí obraz Amona). Bůh Amon se tak vrátil na pozici nejvyššího boha, jak tomu bylo za předchozích faraonů (před Achnatonem).

Faraonova smrt

V téže době se ministři rozhodli obnovit autoritu Egyptské říše a vyslali do Sýrie a Núbie vojsko, aby potlačili pohraniční nepokoje. A pak, právě když dosáhl věku, kdy mohl převzít otěže moci, Tutanchamon zemřel. Spěch, s nímž byla jeho hrobka připravena, naznačuje, že jeho skon byl nečekaný, mnoho ozdobných předmětů v jeho hrobě pocházelo ze starších zásob a nebyly vyrobeny zvláště pro tento účel, jako to bylo v případě faraonů obvyklé.

Brzy poté usedl na trůn Aje, přestože nebyl královské krve, a aby posílil své panovnické nároky, vzal si za manželku Tutanchamonovu vdovu.

Takovýto běh událostí přivedl nejednoho egyptologa k domněnce, že mladý panovník byl zavražděn, aby uvolnil cestu na trůn Ajemu. Malý odštěpek objevený v lebeční dutině mumie byl považován za důkaz poranění hlavy. Podezření ještě posílil dopis od vdovy nalezený v chetitských archivech. Žádala v něm chetitského vládce, aby poslal do Egypta syna, za něhož by se provdala – chtěla tak zřejmě posílit svou pozici na trůně. Chetitský vládce skutečně syna poslal, na hranicích byl ale zabit, dříve než dospěl do faraonova sídla.

Skutečná příčina smrti?

Ovšem poslední vědecké poznatky dosvědčují, že Tutanchamon zřejmě zavražděn nebyl. Úlomek kosti v lebce se zřejmě uvolnil při ohledávání mrtvoly, zkoušky totiž ukázaly na chronické onemocnění, které mohlo podlomit jeho zdraví. Trpěl kupříkladu opakovanými záchvaty malárie. Jako příčina smrti se také uváděla gangréna po zlomenině stehenní kosti. Podle nejnovějších poznatků ale faraon zemřel po kolizi s vozem taženým koněm. Tato srážka mu měla rozdrtit hrudník.

Také se potvrdilo, že jeho otcem byl skutečně Achnaton, ale matkou jedna z Achnatonových pěti sester, byl tedy plodem incestního styku. Tím se zvyšuje pravděpodobnost, že trpěl i vrozenými vadami včetně rozštěpu patra a skoliózy. Zdá se, že posedlost faraonů zachováním rodové linie byla spíše sebezničující.