Operační program Doprava přinesl v Pardubickém kraji řadu novinek

ČR získala prostřednictvím OP Doprava téměř 123 miliard korun z prostředků EU na řešení klíčových problémů v dopravě. V Pardubickém kraji bylo prostřednictvím 30 projektů rekonstruováno nebo postaveno přes 52 kilometrů silnic či železničních tratí.

Tyto významné projekty zlepší v našem kraji dopravní dostupnost, pohodlí cestujících, bezpečnost i plynulost dopravy a také přispějí k lepší kvalitě ovzduší. Níže jsou vybrané projekty z Pardubického kraje, které byly podpořeny z prostředků EU v rámci OP Doprava.

Silniční projekty

Silnice I/37 tvoří hlavní dopravní tepnu východočeského regionu. Tato komunikace spojuje kraj Královehradecký, Pardubický a kraj Vysočina. Stavba „I/37 Pardubice – Trojice“ se nachází přímo v Pardubicích a tvoří část kapacitního průtahu ve směru na sever – jih. Tato stavba byla významným přínosem pro bezpečnost a plynulost silničního provozu. Z historického pohledu bylo území stavby zatíženo nálety během druhé světové války. Předpokládalo se, že tam mohou být letecké pumy. Z tohoto důvodu byl v průběhu zemních prací zajištěn nepřetržitý pyrotechnický průzkum. Nakonec se na stavbě našlo pouze torzo letecké pumy z první světové války, které sem bylo dovezeno spolu se zásypovým materiálem na zásyp kráterů po náletech.

Prostřednictvím OP Doprava pokračuje výstavba dálnice D35, a to konkrétně projektem D35 MÚK Opatovice – Časy – Ostrov, 2. fáze, jehož účelem je  vybudování kapacitní komunikace dálničního typu, která bude spolu s ostatními komunikacemi tvořit kostru dálniční sítě Pardubického a Královehradeckého kraje.

Železniční projekty

Lidé, kteří cestují vlakem z Letohradu, mají již pohodlnější přístup na nástupiště i nástup do vlaků. Díky stavbě rekonstrukce žst. Letohrad získala železniční stanice podchod, který vede ke všem nástupištím. Stanice má nový kamerový a informační systém. Cestující především ocení bezbariérový přístup k vlakům a nové výtahy. U podchodu za nádražím vznikla nová parkovací místa. Rekonstrukcí prošlo kolejiště i trolejové vedení, provoz na celé trati z Ústí nad Orlicí do Lichkova bude napojena do Centrálního dispečerského pracoviště Praha a bude se řídit dálkově.

Další projekty

Projekt OP Doprava pomohl také přímo v krajském městě. Díky prodloužení trolejbusové trati v Trnové a Ohrazenici  tak občané Pardubic získali novou trolejbusovou trať v délce 2,1 kilometru ze stávající konečné zastávky Polabiny, Sluneční, na novou konečnou zastávku trolejbusové linky Ohrazenice, točná.

Dalším projektem OP Doprava v Pardubickém kraji je Modernizace překladiště kombinované dopravy Černá za Bory. V rámci tohoto projektu dojde ke  zvýšení efektivity převádění přepravy zboží ze silnice na železnici. S podporou evropských strukturálních fondů došlo k výstavbě manipulačních a skladovacích ploch, pořízení dvou terminálových překladačů, terminálového tahače a také systému pro rozpoznávání registračních značek nákladních vozidel a čísel kontejnerů.