Archa úmluvy: Odkud vycházela její ničivá síla?

Mojžíš na hoře Sinaj

Starý zákon mluví o kultovním objektu Izraelitů, jemuž se říká Archa úmluvy (či také Boží schrána). Oficiálně měl tento předmět sloužit výlučně k uložení kamenných desek s deseti přikázáními, které Mojžíš přinesl z hory Sinaj. Archa úmluvy zůstává jedním z nejzáhadnějších předmětů všech dob.

Jak vypadala a čím vlastně byla?

Archa mohla být i nebezpečná – síla, která z této truhly vycházela, mohla mít při nesprávném použití i ničivé účinky. Jaká to síla byla ve schráně skrytá? A co o ní víme? Jestliže se opíráme o biblický popis, pak byla truhla asi 1,30 metrů dlouhá, šířka a výška byla zhruba 75 centimetrů. Dále je psáno, že byla zevnitř i zvenku potažena plátkovým zlatem a na každém rohu měla zlatý kruh. Měla být vyrobena z akáciového dřeva, stejně jako pozlacené tyče, kterými se protáhly kruhy, a na nich byla archa přenášena kněžími, kteří k tomu byli zvláště určeni. Jinak se jí nesměl nikdo dotknout.

Filištíni

Nepozornost při kontaktu mohla mít katastrofální účinky. Hrála zde snad nějakou úlohu elektřina či neviditelné záření? Dlouho po Mojžíšově smrti porazili Izraelity Filištíni a jako kořist si archu odnesli. Bible dále uvádí, že ji zanesli do Ašdódu, Hospodinova ruka však na Ašdódany těžce dolehla a ranila je nádory. Kamkoliv ji Filištíni přenesli, tam se nádory objevily. Po sedmi měsících Filištíni spolu s bohatými daty vrátili Izraelitům tento jejich kultovní předmět, a ti ji přemístili do města Bét-Šemeš. Při neopatrném zacházení ale archa nerozlišovala mezi Izraelity a Filištíny, podle všeho Hospodin ranil i muže z Izraelitů za to, že se do schrány podívali.

Odkud vycházela taková smrtící síla? Bylo by možné, že snad z nějakého stroje? U nádorových onemocnění, o nichž je vyprávěno, a která se objevila v této souvislosti, se nejednalo o nějakou nákazu. Kožní nádory spojené se zvracením, jak o tom hovoří biblický text, jsou typické symptomy nemoci z ozáření.

Kde je?

Teprve v momentě, kdy byla Archa úmluvy předána kněžím, kteří se vyznali v tom, jak s ní zacházet, byl klid. Schrána se nyní nacházela ve městě Kirjat-Jearim a muž jménem Abinádab a jeho syn Eleazar byli ustanoveni jejími strážci. Oba byli kněží. V knize Exodus se dále dočteme, že Hospodin srazil bleskem ty, kteří se jí odvážili dotknout.

Lze tedy připustit, že archa byla nějakým technickým reliktem, který byl jako božský uctíván? Hospodin možná nepotřeboval pro své pozemské projevy zlatou truhlu, tím spíše, když z ní vycházela ničivá síla – přesto existovala.

V biblických textech se o Arše úmluvy mluví až do doby, kdy byla umístěna v Šalomounově chrámu, pak už ne, ale proč? Posvátný etiopský text Kebra Nagast tvrdí, že Šalomoun ji daroval Menelikovi, který ji svěřil koptským mnichům, kteří ji dodnes střeží v jednom chrámu v Axumu (Aksumu). Teorie spjaté s Etiopií nelze ověřit, mniši, pokud archu střeží, ji odmítají ukázat.

Existuje také hypotéza, která naznačuje, že by mělo jít o nějakou mocnou zbraň mimozemského původu. Zatím je jí souzeno, aby zůstala záhadným, nedosažitelným předmětem.