Jak získat příspěvek na mzdy v programu Antivirus. Praktické rady a popis celé procedury

Ilustrační foto

Co konkrétně čeká zaměstnavatele, kteří se rozhodnou využít stání podpory zaměstnanosti v rámci programu Antivirus? Jak bude celá administrativní procedura probíhat, jak dlouho bude trvat a bude se kontrolovat, jestli nedochází ke zneužití poskytnutých finančních prostředků? Pokud chcete znát odpovědi na tyto otázky, včetně užitečných tipů pro praxi, čtěte dále.

Kdo žádat nemůže

O tom, kdy zaměstnavatelé mohou čerpat finance z programu Antivirus jsme již podrobně informovali. Nicméně je užitečné upřesnit, kdy na tyto příspěvky zejména nárok nevzniká. Hradí-li zaměstnavatel svým zaměstnancům platy z veřejných rozpočtů, např. se jedná o zaměstnance úřadů státní správy nebo škol zřizovaných MŠMT (konkrétně § 109 odst. 3 zákoníku práce); dále žádá-li zaměstnavatel příspěvek na zaměstnance pracujícího na základě dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti (jedná se totiž o práce konané mimo pracovní poměr); na zaměstnance, kterému dal v době podání vyúčtování výpověď nebo jeho pracovní poměr byl ukončen; na zaměstnance, na kterého obdržel jiný příspěvek z ÚP ČR nebo jehož náhrada mzdy je kryta jinými veřejnými rozpočty, např. z programů a projektů EU; dále zaměstnavateli, který je v konkurzním řízení.

Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

Fáze I: Podání žádosti

Zaměstnavatel podá žádost o poskytnutí příspěvku přes webové rozhraní zřízené pro tento účel na stránkách ÚP ČR. Žádost směřuje na místně příslušnou pobočku ÚP dle svého sídla. Zároveň musí doložit doklad o zřízení účtu, na který mu jakožto žadateli bude ÚP ČR zasílat finanční prostředky. Jelikož veškerá komunikace probíhá elektronicky, žadatel musí disponovat datovou schránkou nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.

Fáze II: Uzavření dohody

Po vyplnění výše uvedené žádosti žadatelem, tedy zaměstnavatelem, se automaticky vygeneruje Dohoda a obojí je odesláno ÚP ČR. Takto odeslaná dohoda se považuje za podepsanou ze strany zaměstnavatele. ÚP ji pak zašle podepsanou žadateli zpět přes datovou schránku nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem. Pokud v žádosti budou nalezeny v průběhu kontroly ÚP chyby, bude žádost stornována. Žadatel bude o chybě informován. Po její opravě zašle žádost zpět ÚP společně s nově vygenerovanou smlouvou.

Fáze III: Vyúčtování náhrad mezd

Zaměstnavatel provede uzávěrku mezd a evidence docházky za příslušný kalendářní měsíc, v řádném termínu vyplatí zaměstnancům náhrady mezd a odvede povinné odvody (sociální a zdravotní pojištění). Poté předloží ÚP ČR opět prostřednictvím webové aplikace vyúčtování vyplacených náhrad mezd včetně povinných odvodů se seznamem a požadovanou specifikací zaměstnanců.

Fáze IV: Poskytování příspěvků

Když ÚP obdrží vyúčtování, zkontroluje přes ČSSZ, jestli zaměstnanci, na které má být příspěvek vyplacen, jsou skutečně v pracovním poměru u daného zaměstnavatele. Následně ÚP vyplatí zaměstnavateli příspěvek na účet uvedený ve smlouvě.

Fáze V: Kontrola a sankce

Vzhledem ke značnému množství peněz, které stát takto vyplatí, je v plánu provádět rozsáhlou kontrolu oprávněného čerpání finančních příspěvků. Zaměstnavatelé by neměli zapomínat, že poskytnutí příspěvku je podmíněno povinností zaměstnavatele vyplatit zaměstnancům příslušné náhrady mzdy a řádně odvést všechny zákonné odvody. V případě porušení Dohody bude muset zaměstnavatel nejen vrátit neoprávněně pobíraný příspěvek, ale také mu hrozí finanční sankce.  V případě úmyslného zneužití příspěvku z programu Antivirus může být zaměstnavatel obviněn ze spáchání trestného činu se všemi důsledky v době nouzového stavu.

Zdroj: MPSV ČR