Do zápisu prvňáčků schází už jen měsíc

Od roku 2017 se zápisy prvňáčků na základních školách konají v měsíci dubnu. Rodičům tím přibylo času jak na výběr školy, tak na zvážení odkladu školní docházky u dětí, které ještě nejsou dostatečně zralé.

 Pro školní rok 2019/2020 zápisy probíhají od 1. do 25. dubna, konkrétní termín zveřejňují školy na svých webových stránkách.

K zápisu musí přijít všechny děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a děti, které dostaly v minu- lém roce odklad povinné školní docházky. Ve výjimečných případech jsou přijímány i pětileté, velmi talentované děti narozené od 1. 9. 2013 do 30. 6. 2014. Podmínkou je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, případně odborného lékaře.

U zápisu budete muset předložit:

  • občanský průkaz
  • rodný list dítěte
  • doporučení k odkladu od odborného lékaře nebo klinického psychologa a příslušného školského poradenského zařízení nebo speciální pedagogického centra, pokud žádáte o odklad

 

Podívejte se na webové stránky vybrané školy, zda nebudete potřebovat např. zdravotní kartičku dítěte nebo vyplněnou Žádost o přijetí. V některých městech už fungují elektronické zápisy na ZŠ, proto si zjistěte, jak je to u vás. V případě elektronického zápisu je potřeba dítě do systému zaregistrovat a vyplněnou žádost přinést vytištěnou s sebou. Některé školy dokonce nabízí objednání na konkrétní den a čas, a tak si ušetříte čekání.

 

Co vás a hlavně vaše dítě u zápisu čeká?

Zápis  není  zkouška,  a   proto se nemusíte bát. U zápisu ověřují učitelé základní předpoklady pro školní docházku, a to formou krátkého rozhovoru nad obrázky, hračkami a dalšími pomůckami. Ze školky již víte, zda dítě vše zvládá nebo za ostatními dětmi v něčem pokulhává. Od učitelů ve škole můžete případně dostat doporučení, jak dále postupovat.

Chceteli si s dítětem na zápis doma zahrát, vyzkoušejte, zda se umí představit a povědět o sobě nebo své rodině  pár  vět.  Dobré je vybrat si básničku a písničku, zopakovat počítání do  desíti a geometrické tvary. Napsat si spolu můžete malovací diktát, kdy říkáte, co má dítě namalovat, jakou barvou a kam do obrázku (vlevo, vpravo, nahoru, dolů…). Vytleskejte si pár slov a zahrajte slovní fotbal.

Přípravné třídy

Pokud žádáte o odklad a zároveň byste rádi využili následující rok ve prospěch dítěte, přihlaste ho do přípravné třídy. Výhod je řada: malý počet dětí, přivykání školnímu režimu ale i zachování hravosti mateřské školy. Přípravné třídy nejsou na každé škole, ale stále přibývají a můžete je využít, i když na základní školu budete chtít dát dítě jinam.

Tzv. nultý ročník je ideální pro děti, které potřebují více péče, kterou jim školka poskytnout nemůže. Jde například o děti s logopedickými problémy nebo opožděným psychomotorickým vývojem. V bezproblémovém přechodu do první třídy může pak pomoci dětem, které nejsou samostatné, nedokážou se soustředit nebo jsou více fixovány na rodiče. Pokud má však dítě odklad jen z důvodu častější nemocnosti, imunitu si může pěstovat dále i ve školce.

Přípravná třída je vhodná také pro děti, které do mateřské školy nechodily a potřebují získat základní návyky. Pokud je dostatek volných míst nemusí se jednat jen o děti s odkladem školní docházky.

Naše doporučení:

Na zápis si udělejte čas a dobrou náladu. Zápis trvá více než pár minut a nebylo by vhodné někam spěchat a dítě tak stresovat. Těšte se na zápis spolu s ním a mluvte o tom, co ho čeká. Obzvláště bojácnější děti připravte na setkání s jejich budoucími učiteli, kteří si s nimi budou chtít také trochu popovídat! A nakonec, důležitější než zápis do první třídy je příprava dítěte na nástup do základní školy- veďte svého potomka k samostatnosti, věnujte mu svůj čas a pozornost!

 

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku, tedy dítě je:

1.       fyzicky a pohybově vyspělé, zvládá sebeobsluhu je obratné, běhá, skáče, samo se svlékne, oblékne i obuje, používá příbor, umí srovnat věci
2.       citově samostatné, řídí svoje chování zvládá odloučení od rodičů, ovládá se a kontroluje, respektuje pravidla
3.       zvládá jazykové, řečové a komunikační dovednosti má přiměřenou slovní zásobu, vyslovuje všechny hlásky, mluví ve větách, umí vést rozhovor
4.       má rozvinutou koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci je zručné při zacházení s předměty, drží správně tužku, rozlišuje pravou i levou stranu a ruku
5.       schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy pozná barvy, velikost, materiál, rozlišuje zvuky, umí vytleskat slabiky slov
6.       zvládá logické operace, orientuje se v elementárních matematických pojmech chápe, že číslovka vyjadřuje počet, rozpozná základní geometrické tvary, rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů
7.       má rozvinutou schopnost se soustředit, pamatovat si a učit se soustředí se na činnost (10- 15 min.), přijme úkol, postupuje podle pokynů, je samostatné
8.       sociálně samostatné a vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině zdraví, umí poděkovat, požádat, omluvit se, navazuje kontakty, dodržuje pravidla a je přátelské
9.       vnímavé ke kulturním podnětům a tvořivé pozorně a se zájmem naslouchá, zajímá se o knihy, zná písně, básničky a říkadla, hraje tvořivé a námětové hry, kreslí, modeluje, stříhá, lepí
10.   orientuje se ve svém prostředí, okolním světě a v praktickém životě ví, jak se kde má chovat, má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky