Příspěvek na bydlení. Má úředník právo osobně zkontrolovat vaši domácnost?

Příspěvek na bydlení je sociální dávka, která má pomoci s náklady na bydlení rodinám a jednotlivcům s nižšími příjmy. V současné době je také propagován vládou jako jeden z hlavních pilířů tzv. Deštníku proti drahotě. Občané, kteří mají na dávku nárok, jsou vyzýváni, aby překonali ostych a přišli si o ni na úřad požádat. Málo se však ví, že pokud takto učiníte, je možné, že vaši domácnost přijde osobně prozkoumat pracovník úřadu. Má na to právo? A pokud ano, co ho může zajímat?

Něco za něco

Je celkem logické, že pokud stát dává občanům peníze ve formě sociální dávky, chce mít kontrolu nad tím, zdali se tato finanční podpora dostává pouze těm potřebným. Státní orgány mají tedy dle zákona možnost přezkoumat správnost a úplnost podkladů, které jim vy jakožto žadatel předložíte. V této rovině jde tedy spíše o administrativní kontrolu.

U příspěvku na bydlení má však sociální pracovník ještě další možnost, a to praktické kontroly v terénu, tedy přesněji ve vaši domácnosti. A to je právě věc, kterou jsou mnozí žadatelé velmi zaskočeni a mnohdy diskutují na sociálních sítích, jestli má úředník na něco takového vůbec právo. A pokud ano, jestli jej musíte vpustit dovnitř, nebo mu můžete vstup odepřít.

Co říká zákon

Dle zákona o státní podpoře (konkrétně v § 65 odst. 3) je stanoveno následující:

„Zaměstnanci orgánu státní sociální podpory jsou oprávněni na základě souhlasu žadatele o příspěvek na bydlení nebo příjemce příspěvku na bydlení v souvislosti s plněním úkolů podle tohoto zákona vstupovat do obydlí, které osoba a s ní společně posuzované osoby užívají, a to s cílem provádět šetření v místě pro zjištění podmínek nároku na příspěvek na bydlení a jeho výši.

Pokud žadatel o příspěvek na bydlení nebo příjemce příspěvku na bydlení nebo osoba společně posuzovaná nedá souhlas se vstupem do obydlí, nebo znemožní provedení šetření v místě k ověření skutečností rozhodných pro nárok na příspěvek na bydlení nebo jeho výši, orgán státní sociální podpory příspěvek na bydlení nepřizná nebo odejme; rozhodnutí o odejmutí může být prvním úkonem ve správním řízení.“

Nesouhlasit můžete, ale…

Nesouhlasit se vstupem pracovníka do svého příbytku tedy můžete, ovšem pak s příspěvkem nepočítejte. S největší pravděpodobností na tom budete stejně, pokud bude vaše obydlí bez zvonku, a pracovník nebude mít tedy šanci vám dát na vědomí, že je přítomen.

Jak může kontrola probíhat

Úředník si bude chtít ověřit správnost uvedených údajů, např. jestli jste opravdu žena samoživitelka, nebo ve skutečnosti s vámi otec dětí žije a vy ho ziskuchtivě zapíráte. Dále pracovníka může zajímat, jestli vaše životní úroveň odpovídá výši vámi uváděných příjmů. Není tedy vyloučeno, že si projde váš byt, bude se zajímat o vybavení domácnosti, podívá se do skříní či případně spočítá zubní kartáčky a zkontroluje přítomnost pánské obuvi. Může se na vás také informovat u sousedů. Mnoha občanům může taková nevítaná návštěva připadat ponižující, velmi však záleží na konkrétním přístupu pracovníků provádějících šetření.

Faktem ovšem je, že hromadné kontroly nyní plošně neprobíhají. Úřady jsou celkově velmi vytíženy, takže pokud kontrola někam zavítá, bude se nejspíše jednat o problematický případ.

Příspěvek a trvalý pobyt

Mezi častou otázku patří, zdali nárok na příspěvek mají pouze osoby, které mají v dané domácnosti hlášený trvalý pobyt. Do 30. 6. 2020 tomu bylo skutečně tak. V současnosti se však jedná pouze o osoby, které v bytě skutečně bydlí.

Zdroj: Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře