Pečujeme doma II. Na jaké dávky a příspěvky máte nárok

Zdroj: PAHOP

Péče o nemocného člověka je zpravidla náročná nejen fyzicky a psychicky, ale také finančně. Pokud pečující osoba chodí do práce, je mnohdy nutné zajistit nemocnému alespoň základní péči v období, kdy zůstává sám doma. Pokud se pečující osoba rozhodne starat o nemocného celodenně, pak musí opustit zaměstnání, což znamená ztrátu výdělku. Jak řešit obtížnou situaci?

Základní nutností je schopnost zorientovat se v systému dávek a příspěvků a nestydět se požádat o potřebnou dávku. Předem je však nutno počítat s tím, že administrativní proces může být dosti náročný a že někdy je dávku či příspěvek doslova nutno vyběhat po doktorech a úřadech.

Příspěvek na péči

Na tento příspěvek má nárok osoba starší  jednoho roku (tedy i dítě), která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nezvládá péči o sebe a je závislá na pomoci jiné osoby. Státní příspěvek je vyplácen přímo osobě, která péči potřebuje (tedy nikoli osobě pečující). Jedná se o uhrazení financí spojených s poskytováním odlehčovacích pečovatelských služeb nebo s finanční kompenzací péče, kterou zajišťuje osoba blízká. Nemocný z něj tedy může uhradit např. služby sociální péče (koupání, dovoz obědů), službu fyzioterapeuta či zaplatit sousedce za příležitostnou výpomoc.

Přiznání příspěvku je spjato s posuzováním stupně závislosti nemocné osoby. Hodnotí se její schopnost zvládat základní životní potřeby v oblastech samostatného pohybu, orientace, tělesné hygieny, oblékání atd. a v oblasti péče o domácnost. Péče o domácnost se neposuzuje u osob do 18 let.

Po podání žádosti vás navštíví sociální pracovník příslušného kontaktního pracoviště, který provede tzv. sociální šetření v domácím prostředí, aby posoudil zmíněnou míru soběstačnosti nemocné osoby. Následně je zejména na podkladě sociálního šetření a lékařského nálezu rozhodnuto, zdali je nemocný závislý a v jakém stupni.

Dlouhodobé ošetřovné

Tato dávka je poskytovaná pečující osobě max. po dobu 90 dní. Její výše činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Základní podmínkou nároku na dávku je rozhodnutí ošetřujícího lékaře o potřebě dlouhodobé péče a účast na nemocenském pojištění.

Příspěvek na mobilitu

Nárok na příspěvek má osoba starší 1 roku, která má nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P, která se zároveň opakovaně v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje (nebo je dopravována) a nejsou jí poskytovány pobytové sociální služby. Současná výše dávky činí (až na výjimky) 900 Kč za měsíc.

Příspěvek na bydlení

Příspěvek slouží jako pomoc s úhradou nákladů na bydlení pro osoby s nízkými příjmy. V tomto případě se posuzuje výše příjmu všech osob, které byt společně obývají.

Invalidní důchod

Vážně onemocnět může nejen člověk ve starobním důchodu, ale také člověk v produktivním věku. Invalidní důchod je dávka, která má nahradit příjem občana ve chvíli, kdy mu jeho zdravotní stav nedovoluje pracovat či vykonávat jinou výdělečnou činnost nebo sice pracovat může, ale jeho práceschopnost je výrazně snížená. Žádost o invalidní důchod je vhodné podat po konzultaci s ošetřujícím lékařem, který je podrobně obeznámen se zdravotním stavem nemocného.

V dalším díle našeho cyklu Pečujeme doma budeme hovořit o příspěvcích na zvláštní pomůcky, např. sluchadla, auto.

Zdroj: PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z.ú., Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště.

Může vás zajímat:

Pečujeme doma I. Péče o závažně nemocného v domácím prostředí. Co je dobré vědět, než začnete