Lidé se brání proti špatnému jídlu a hygieně ve středočeských restauracích, padly pokuty za 400 tisíc!

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Jen za uplynulých devět měsíců přijal středočeský odbor hygieny výživy už 234 podnětů od veřejnosti. Ve 162 případech proto následovaly kontroly, v 72 případech byly podněty předány jiným dozorovým orgánům.

Téměř třetina zdravotně závadných potravin

Podněty od spotřebitelů se týkaly hlavně nedodržování provozní hygieny, zdravotních obtíží po jídle a jakosti podávaných pokrmů. V rámci kontrol bylo odebráno 695 vzorků pokrmů a potravin k laboratorním analýzám a senzorickému posouzení pro ověření zejména mikrobiologické, chemické a senzorické nezávadnosti. Ve 207 případech odebrané vzorky nevyhověly požadavkům na zdravotní nezávadnost.

Pochybení a náprava

Důsledkem kontrol na základě podnětů bylo uloženo celkem 85 pokut v celkové výši 393 500,- Kč a vydáno bylo 13 příkazů na provedení sanitace, 15 příkazů na likvidaci potravin a jejich vyřazení, 2 příkazy na okamžité uzavření provozovny a v sedmi případech byl pozastaven do doby odstranění nedostatků výkon činnosti kontrolované provozovny. V každé restauraci, kde se odhalí závažná pochybení, provádí krajská hygienická služba pak zvýšený hygienický dozor, tedy častější kontroly.

Nejčastěji zjišťované nedostatky: Znázornění nejčastěji zjišťovaných nedostatků v provozovnách stravovacích služeb v procentech (včetně klamání spotřebitele, záměny surovin) ze všech provedených kontrol za období 1. 1. až 30. 9.  2019. Zdroj: KHSSK