Zámek Březnice: Zde se uskutečnil skandální tajný sňatek!

Zámek v okrese Příbram býval původně gotickou tvrzí, která byla koncem 12. století sídlem rodu Buziců. Za pánů Zmrzlíků ze Svojšína byl již hrad koncem 15. století přestavěn v opevněné sídlo a v polovině 16. století prodán říšskému místokancléři Jiříkovi z Lokšan.

Proměna v zámek

Jiřík z Lokšan začal hrad přestavovat na renesanční zámek a po jeho smrti přestavbu dokončila jeho žena Kateřina, rozená Adlerová. Ta je známá jako ochránkyně milostného svazku své neteře Filipíny Welserové a arcivévody Ferdinanda Tyrolského. Také jim na Březnici umožnila tajný sňatek.

Jednalo se o svazek, který patřil k nejšťastnějším manželstvím habsburského rodu, přestože dlouhá desetiletí jej neuznávaly panovnické rody v celé Evropě, a dlouho ne také Vatikán. Ferdinand a jeho potomci tímto sňatkem ztratili následnická a dědická práva na královský a císařský trůn. To vše proto, že Filipína nebyla Ferdinandovi rovna rodem – pocházela sice z bohaté, ale přece jen patricijské rodiny bankéře.

Lokšanům však byl zámek po Bílé hoře zkonfiskován a dostal se do rukou Přibíkovi Jeníškovi, který na podporu protireformace přivedl do Březnice jezuity. Poté měli zámek v držení ještě Kolovratové a do roku 1945 Pálffyové. Zámek je nyní spravován Národním památkovým ústavem.

Legendy

Přibík Jeníšek, jenž přivedl do Březnice jezuity, jak již bylo výše uvedeno, pro ně dal ve městě postavit kolej a kostel zasvěcený svatému Ignáci, zakladateli řádu. Nad hlavním vchodem chrámu byl vymalován obraz šlechtice a šlechtičny stojících proti sobě. V levici muže je vidět zakládající listina, v pravici drží klíč – je to podobizna Jeníška z Újezda. Černě oděná šlechtična je jeho manželka Ludmila – ta drží růži.

Pověst vypráví, že když Lokšané museli uprchnout ze země před pomstou Ferdinanda II., nechali na Březnici poklad. Doufali totiž, že se brzy na svůj zámek vrátí, a tak poklad uložili pod růžový keř v zámecké oboře, doufajíce, že keř se svými trny poklad skryje.

Ovšem jak víme, zámek jim již vrácen nikdy nebyl. Věrně katolický pán Jeníšek z Újezda, muž prý krutý a bezohledný, si dal zámek nákladně přestavět a založil v Březnici ještě nový klášter a chrám – lid se proto domníval, že svého bohatství dosáhl nalezením pokladu Lokšanů. Když se pak po čase nad kostelním vchodem objevil obraz jeho samého s klíčem a jeho choti s růží, už nikdo příliš nepochyboval. Vypráví se také, že Jeníškův přízrak se objevuje v interiérech zámku.