Pokud uvažujete o změně zdravotní pojišťovny, hlídejte si termín. Už vám moc času nezbývá

Chcete změnit svou zdravotní pojišťovnu, protože jiná vám nabízí více benefitů nebo proto, že lékař kterého potřebujete, právě s vaší současnou pojišťovnou nemá smlouvu. Volba zdravotní pojišťovny je sice dána zcela vaší svobodnou vůlí, ale má jeden háček. Nelze ji totiž provést kdykoli. Pokud se vám podaří propást zákonem stanovený termín, byť jen o jeden den, musíte čekat dalšího půlroku. Kdy a jak můžete provést přestup k jiné pojišťovně?

Jak často můžete měnit svou pojišťovnu

Dle § 11a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, máte právo změnit svou zdravotní pojišťovnu jednou za 12 měsíců, tudíž jednou za rok.

Ke kterým datům můžete změny provádět

Pojišťovnu můžete změnit vždy jen k 1. dni kalendářního pololetí. Změnu tedy nemůžete udělat kdykoli, ale pouze k 1. lednu nebo 1. červenci daného roku. Aby to nebylo tak jednoduché, musíte si navíc hlídat lhůtu, ve které lze ke změně přikročit. Přihláška musí být podána v průběhu kalendářního pololetí bezprostředně předcházejícího tomu, ve kterém má ke změně zdravotní pojišťovny dojít, nejpozději však 3 měsíce před požadovaným dnem změny. Připadne-li poslední den této lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující.

Ještě to stihnete, ale pospěšte si

Převeďme tedy právní jazyk do srozumitelné češtiny. Nejbližší datum, ke kterému můžete nyní změnit zdravotní pojišťovnu, je 1. leden 2023. Přihláška musí být dle pravidel podána v období od 1. července do 30. září. Máte tedy ještě několik dní čas. Poslední září letos připadá na pátek.

Co je potřeba udělat

K přestupu je nutno podat vybrané zdravotní pojišťovně přihlášku opatřenou vaším podpisem. Stáhnete ji zpravidla na webových stránkách dané pojišťovny.

Na co nezapomenout

Pokud jste změnili pojišťovnu, nezapomeňte nahlásit změnu svému zaměstnavateli a svým ošetřujícím lékařům, a to do 8 dnů od data, kdy ke změně došlo.

Pokud jste osobou samostatně výdělečně činnou, pak musíte při změně zdravotní pojišťovny předložit nově zvolené zdravotní pojišťovně doklad o výši záloh (na pojistné) vypočtených z vyměřovacího základu.

Závěrem přejeme, abyste byli se svou zdravotní pojišťovnou spokojeni a tyto naše informace vůbec nepotřebovali.